สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ [ ] -ไม่ระบุ- –  ,นักวิจัย,ผู้จัดการสำนักงานฯ (Office manager),ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร


ฝากประชาสัมพันธ์

"สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ [ ] -ไม่ระบุ- –  ,นักวิจัย,ผู้จัดการสำนักงานฯ (Office manager),ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร"

ลิงค์: https://iqepi.com/12516/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิจัย,ผู้จัดการสำนักงานฯ (Office manager),ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: -ไม่ระบุ- –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ มีความประสงค์รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1.นักวิจัย สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ด้านนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ
จัดทำแผนงาน โครงการวิจัยและงบประมาณประจำปี
เขียนโครงร่างงานวิจัย บทความและรายงานการวิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและผลการดำเนินงานของโครงการฯ กับคณะทำงานฯ ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ หรือแหล่งทุนต่างๆ ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย
เผยแพร่งานวิจัยให้สังคมรับทราบ ทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการเขียน publication
ประสานงานกับฝ่ายบริหารและกลุ่มงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ และภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินงานโครงการวิจัยในความรับผิดชอบ

คุณสมบัติและประสบการณ์

สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย ปริญญาตรีในสาขาแพทย์ศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ หรือ ปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยา ส่งเสริมสุขภาพ ชีวสถิติ โภชนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เภสัชศาสตร์ นโยบาย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในการทำงานวิจัยด้านนโยบายหรือระบบสุขภาพ หรืองานวิจัยด้านระบาดวิทยา หรือเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ที่เชื่อมโยงกับการผลักดันเชิงนโยบาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถวางแผนระบบงานได้ด้วยตัวเองและดำเนินโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
สามารถเดินทางเก็บข้อมูลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้
มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

2.ผู้จัดการสำนักงานฯ (Office manager) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติและประสบการณ์

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารองค์กร ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะภาษาอังกฤษดี (พูด ฟัง อ่าน เขียน) และหากใช้ได้มากกว่า 1 ภาษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบสูง อดทน กระตือรือร้น รักการเรียนรู้ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีทักษะในการเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีม การสื่อสารปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน มนุษยสัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบ
เป็นผู้มีบุคลิก และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่วทุกด้าน
สามารถทำงานล่วงเวลา หรือออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยไม่มีข้อจำกัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็นต่องานบริหารจัดการองค์กร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เช่น Microsoft office ได้
มีประสบการณ์การเป็นผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการองค์กร/แผนงาน/โครงการ 5 ปี ขึ้นไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

จัดทำแผนและกำหนดนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมกับผู้บริหาร
จัดการกระบวนการสื่อสาร โดยเฉพาะกระบวนการนำความรู้/งานวิจัยขององค์กร เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อช่องทางต่างๆ
รับผิดชอบการจัดทำรายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ดูแลเรื่องการผลิตรายงานการศึกษาวิจัยต่างๆ
รับผิดชอบการบริหารภาพลักษณ์ขององค์กร

คุณสมบัติและประสบการณ์

อายุไม่เกิน 35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน อักษรศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีสามารถในการจับประเด็น ย่อยเนื้อหาหรือข้อมูลยาก ๆ เช่นงานวิจัย หรือ เนื้อหาวิชาการออกมาเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายและตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี (Synthesis and conceptual thinking)
มีประสบการณ์ด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media (Website, Social media, interactive media) โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อนำวางแผนสื่อสารออนไลน์สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร อย่างน้อย 1 ปี
มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้งานโปรแกรมออกแบบเบื้องต้น เช่น Illustrator, Photoshop, In Design, Flash และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีมาก และสามารถติดต่อสื่อสาร (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
สามารถทำงานให้ตรงต่อกำหนดเวลา บริหารงาน ชอบเรียนรู้และประยุกต์แนวทางใหม่ๆ ทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
ผู้สมัครควรมี Portfolio มาให้นำเสนอ (ถ้ามี)

อัตราเงินเดือน : ตามแต่ตกลง

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาส่งมาทาง E-mail /ไปรษณีย์)
1. ใบสมัครงาน (โปรด Download แบบฟอร์มจาก Website. http://ihpp.thaigov.net)
2. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. รูปถ่าย
7. ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
8. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
9. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

สมัครงาน สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ งานราชการ นนทบุรี สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ รับสมัคร สอบ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2557 สอบ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 57 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

ส่งเอกสารมายัง: นางสาวสัญญา ศรีรัตนะ (สมัครงาน)
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ อาคารคลังพัสดุชั้น3 ซอยสาธารณสุข 6
(ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02 590 2366-7, 02 590 2397 โทรสาร 02 590 2385
E-mail address: sanya@ihpp.thaigov.net
ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments