ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] -ไม่ระบุ- –  ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] -ไม่ระบุ- –  ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12515/ หรือ
ตำแหน่ง: ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: -ไม่ระบุ- –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet Banking, Tele Banking, (IVR), Mobile Banking และ 2 Way SMS และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ รวมถึงติดตาม รวบรวม วิเคราะห์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดทำ Specification & Requirement และการดำเนินตามขั้นตอน IT Process ตลอดจนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ทำหน้าที่ Internet Webmaster ของธนาคาร และการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Internet) เพื่อประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการตลาดของธนาคาร รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดทำ Community Site ใน รูปแบบต่างๆ เพื่อทำการตลาดเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
  • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป / Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments