ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -02 ก.พ. 2557  ,ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -02 ก.พ. 2557  ,ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า"

ลิงค์: https://iqepi.com/12506/ หรือ
ตำแหน่ง: ,ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 02 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด สภาพธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย ศักยภาพของธนาคารและคู่แข่งขัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ
กำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ
คิดค้น พัฒนารูปแบบ ตลอดจนช่องทางและวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างประเทศให้มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็ว
ประสานงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างประเทศจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
ติดตามประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคารทั้งภายในและภายนอก
จัดทำฐานข้อมูลด้านธุรกรรมต่างประเทศ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ และข้อมูลเชิงบริหาร

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
มีทักษะในการประสานงาน และสื่อสารได้อย่างดี
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ติดตาม จัดทำรายงานชุดข้อมูล สำหรับข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลภาระผูกพัน ข้อมูลเงินฝาก และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเก็บรวบรวม คัดแยก สร้างข้อมูลสำคัญและจำเป็นจากแหล่งต่างๆ
กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล และดูแลการจัดทำโครงสร้างของข้อมูลระบบ
ตรวจสอบกระทบยอดข้อมูลสินเชื่อและงบทดลองของธนาคาร จัดทำรายงานประจำ และ On Request
เพื่อวิเคราะห์และจัดทำรายงานต่างๆในการสนับสนุนข้อมูลการบริหารคุณภาพสินเชื่อ
ดูแลการกันเงินสำรองหนี้สูญตามหลักเกณฑ์ พร้อมเสนอขออนุมัติตามระเบียบกำหนด
ปรับปรุงข้อมูลและเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นสินทรัพย์ ให้ถูกต้องตามระยะเวลาค้างชำระ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ในระบบงานสินเชื่อและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านการติดตามความเสี่ยงด้านสินเชื่อและระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
มีทักษะในการประสานงาน

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

กรอกใบสมัคร**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments