สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -5 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานนำเข้าข้อมูล,เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ,เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์,ผู้สื่อข่าว,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,ผู้เขียนบทโทรทัศน์,นักวิชาการกฎหมาย,นักวิชาการเศรษฐกิจ,ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์,ผู้กำกับรายการ


ฝากประชาสัมพันธ์

“สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -5 ก.พ. 2557  ,พนักงานบริการ,พนักงานนำเข้าข้อมูล,เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ,เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์,ผู้สื่อข่าว,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,ผู้เขียนบทโทรทัศน์,นักวิชาการกฎหมาย,นักวิชาการเศรษฐกิจ,ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์,ผู้กำกับรายการ”

ลิงค์: https://iqepi.com/12495/ หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานบริการ,พนักงานนำเข้าข้อมูล,เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ,เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์,ผู้สื่อข่าว,เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง,ผู้เขียนบทโทรทัศน์,นักวิชาการกฎหมาย,นักวิชาการเศรษฐกิจ,ผู้สร้างสรรค์งานโทรทัศน์,ผู้กำกับรายการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง ๒๐ อัตรา ดังนี้

๑. พนักงานบริการ จำนวน ๗ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ. ๓)  หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา                      ตอนปลาย (ม. ๖) และมีความรู้ ความสามารถด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม หรือมีประสบการณ์ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม

๒. พนักงานนำเข้าข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล และมีประสบการณ์หรือปฏิบัติงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย

๓. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ จำนวน ๒ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     ด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือวุฒิปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

๔. เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๑ อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ในการควบคุมสัญญาณในการผลิตรายการ เช่น อุปกรณ์ CCU VECOR SCOPE&WAVEFORM MONITOR ระบบเสียง AUDIO MIXER ให้มีคุณภาพโดยมีประสบการณ์ในการควบคุมระบบเสียงทั้งในห้องบันทึกรายการและนอกห้องบันทึกรายการ

๕. ผู้สื่อข่าว จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา มีความสามารถในการทำข่าว รายงานข่าว และประกาศข่าว รวมทั้งเป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการประกาศ และรายงานข่าวสด เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และการอ่านฟังเสียงจากคณะกรรมการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง ตลอดจนมีความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office และพิมพ์ดีดได้อย่างคล่องแคล่ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๖. เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์         โสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือการถ่ายทำภาพยนตร์ มีความสามารถตัดต่อภาพและเสียง โดยใช้ระบบ BETA CAM SP โปรแกรม NonLinear และมีประสบการณ์ในการตัดต่อรายการโทรทัศน์   อย่างน้อย ๒ ปี

๗. ผู้เขียนบทโทรทัศน์ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์สื่อมวลชน มีประสบการณ์ด้านการเขียนบทโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีความรู้ ความสามารถในด้านการเขียนบทโทรทัศน์และกระบวนการในการผลิตรายการโทรทัศน์

-๒-

๘. นักวิชาการกฎหมาย จำนวน ๒ อัตรา วุฒิปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถด้านการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลด้านกฎหมาย สังคมและการเมือง และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

๙. นักวิชาการเศรษฐกิจ จำนวน ๑ อัตรา ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร และมีความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงิน การคลังและเศรษฐกิจทั่วไป รวมทั้งมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน

๑๐. ผู้สร้างสรรค์งาน จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างสรรค์งานโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๖ ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือวุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านการสร้างสรรค์งานโทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถในการคิดรูปแบบรายการและเขียนบทโทรทัศน์

๑๑. ผู้กำกับรายการ จำนวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิต รายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๖ ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน หรือวุฒิปริญญาโท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ และมีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงาน และมีความรู้ ความสามารถด้านการกำกับรายการ รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

———————————————-

 (นางสุวรรณา  มารีนี)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำ
(นางสาวขวัญเรือน  สังข์ประไพ)
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสื่อมวลชน
ผู้ตรวจทาน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น ๑๖ ถนนพระรามที่ ๖                 เขตพญาไท กรุงเทพฯตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา                 เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๐๙ – ๑๒ หรือทาง Website ของรัฐสภาที่www.parliament.go.th/government_employeeโดยสามารถ download ใบสมัครเพื่อกรอก และมายื่นใบสมัครตามสถานที่รับสมัครข้างต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.023573100 ต่อ 3109-12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.พ. 2557
**ใบสมัครอยู่แนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments