กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 16 -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 16 -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12479/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 9,000
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2557 (เหล่าทหารสื่อสาร)

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการ เป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารสื่อสาร หรือทหารกองประจำการเหล่าทหารสื่อสาร ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในหน่วยทหารสื่อสาร ในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ จำนว 50 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือก

 • เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการแต่งกาย ทบ. ในเหล่าทหารสื่อสาร หรือเป็นทหารกองประจำการแต่งกาย ทบ. เหล่าทหารสื่อสารที่อยู่หน่วย ทบ. หรือนอก ทบ. รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจำครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 57 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง
 • ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัตครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • เป็นผู้มีคุณสมบัีติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศ เป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 • ไม่อยู่ในสมณเพศ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

ข้อกำหนด

 • ผู้ที่มีวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 • เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนประจำเหล่าทหารสื่อสาร ตั้งแต่ 1 พ.ค. 57 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 8.5) ซึ่งได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพ เป็นเงิน 9,000.-บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กงอทัพบกกำหนด
 • เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นของเหล่า ประมาณ 3-5 เดือน หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยงานต่างๆ ของส่วนกำลังรบ ตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
 • หากตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ ขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการเป็นโมฆะ โดยกองทัพบก มีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดำเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • เอกสารที่นำมาแสดงในวันรับสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน)
  2. หลักฐานการศึกษา (ใยสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น)
  3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา ตัวจริง และหลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  4. หนังสือสำคัญ สด.8 หรือ สด.3 (ระบุวันที่ปลดประจำการ ในวันที่ 30 เม.ย. ของปีที่รับสมัคร)
  5. หลักฐานตามข้อ 2-4 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด A4  อย่างละ 3 แบับ และนำแบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่รับสมัครด้วย
 • เอกสารที่นำมาแสดง ในวันที่เข้ารับการทดสอบร่างกาย

  • บัตรประจำตัวสอบ
  • ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร
 • รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th

สมัครงาน กรมการทหารสื่อสาร งานราชการ กรมการทหารสื่อสาร รับสมัคร สอบ กรมการทหารสื่อสาร 2557 สอบ กรมการทหารสื่อสาร 57 กรมการทหารสื่อสาร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กำหนดเวลาการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการประกาศผลสอบ

เหล่าทหารสื่อสาร

 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-31 ม.ค. 57 โดยสมัครด้วยตนเอง เวลา 08.30-16.30 สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ 149 ถ.พระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สอบภาควิชาการ วันที่ 7 ก.พ. 57 เวลา 08.30-16.30 สถานที่สอบ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร วิชาที่สอบคัดเลือก

  • วิชาทั่วไป (คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป ระดับความรู้ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
  • วิชาทหาร (ขอบเขตความรู้ การฝึกทหารใหม่ และการฝึกตามหน้าที่)
  • ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 11 ก.พ. 57 เวลา 10.00 น. สถานที่ กรมการทหารสื่อสาร
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ 12 ก.พ. 57 เวลา 08.30-10.30 สถานที่สอบ กรมการทหารสื่อสาร การแต่งกาย ชุดกีฬา ท่าที่ใช้ในการทดสอบ

  • ท่าดันพื้น (ไม่กำหนดเวลา) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (80 ครั้ง)
  • ท่าลุกนั่ง (ภายใน 2 นาที) คะแนนเต็ม 100 คะแนน (87 ครั้ง)
  • วิ่ง 800 เมตร คะแนนเต็ม 100 คะแนน (5 นาที 45 วินาที)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17-19 ก.พ. 57 เวลา 08.30-16.30 สถานที่สอบ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
 • ประกาศผลสอบ รอบสุดท้าย วันที่ 25 ก.พ. 2557 เวลา 10.00 สถานที กรมการทหารสื่อสาร
 • ขอคำแนะนำการรับสมัคร พร้อมใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2557 เวลา 08.30-16.30 สถานที่กองกำลังพล กรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2297-6102 และ 0-2297-5490

การดำเนินการเมื่อประกาศผลสอบ

 • เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแล้ว หากผู้สมัครสอบ ไม่เข้ารับการทดสอบในรอบต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ
 • เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบ ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการบรรจุเข้ารับราชกา และจะเรียกลำดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการแทน
 • บุคคลอะไหล่ ควรติดต่อแจ้งยืนยัน รับทราบผลการจัดลำดับการสอบไว้ด้วย กรณีหากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะได้แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที

**ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ**

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 07 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 11 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments