สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้เป็นต้นไป –  ,เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิจัย,นักพัฒนา,นักบริหารโครงการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม,เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์,หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ,ผู้อำนวยการส่วนควบคุมพัสดุ


ฝากประชาสัมพันธ์

"สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้เป็นต้นไป –  ,เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิจัย,นักพัฒนา,นักบริหารโครงการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม,เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์,หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ,ผู้อำนวยการส่วนควบคุมพัสดุ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12478/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล,นักวิจัย,นักพัฒนา,นักบริหารโครงการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม,เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์,หัวหน้าโรงปฏิบัติการบรรจุดินขับ,ผู้อำนวยการส่วนควบคุมพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครสวรรค์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้เป็นต้นไป –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 1
————————————————–
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าทีประจำปี 57 ครั้งที่ 1 จำนวน 31 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
 3. สามารถทำงานให้สถาบันได้เต็มเวลา
 4. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสม (รายละเอียดกำหนดไว้เฉพาะแต่ละตำแหน่ง)
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 6. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 7. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

3. กำหนดการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครงาน ได้ตั้งแต่ 16 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครในบางตำแหน่งที่มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว และจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทราบต่อไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. การยื่นใบสมัครผู้สมัครสามารถ  ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่) และกรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วนโดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)
 3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรอง “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันสอบข้อเขียนอีกครั้ง

5. เอกสารประกอบการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)
 4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษย้อนหลังไม่เกินสองปีนับจากวันทดสอบถึงวันประกาศรับสมัคร โดยให้ใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEIC, TOEFL, IELTS, ECL จาก กห.หรือเหล่าทัพ, การทดสอบจากสถาบันอุดมศึกษา เช่น CU-TAB, TU-GET, STOU-EPT เป็นต้น การทดสอบภาษาอังกฤษข้างต้น ไม่รวมถึงการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการเรียนของหลักสูตรต่างๆ
 5. หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน
 6. สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)
 7. หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
 8. สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร (ถ้ามี)
 9. อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

6. ขั้นตอนการคัดเลือก

 1. คัดเลือกผู้สมัครจากใบสมัครโดยพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน, คุณวุฒิการศึกษา และความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบข้อเขียน ทำการทดสอบ 2 หมวดวิชา คือ วิชาความเข้าใจในลักษณะงาน และ วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, MsWindows,MsWord, MsExcell, MsPowerpoint, Internet, Search Engine, เฉพาะผู้สมัครสายงาน “ว” สอบ MsProject เพิ่มเติม)
 3. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้สอบสัมภาษณ์ ทำการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
 4. ประกาศหรือแจ้งผลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ปี 57 ครั้งที่ 1 ประมาณ1 อาทิตย์ หลังการสอบสัมภาษณ์

7. สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดพร้อมทั้งยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครงานครบถ้วนเท่านั้น 

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ. แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 02-980-6688 ต่อ 1109,1133

สมัครงาน สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ งานราชการ กรุงเทพ,นครสวรรค์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2557 สอบ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 57 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

4. การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถ  ดาวน์โหลดใบสมัคร (คลิกที่นี่) และ กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน โดยยื่นใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

 1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 2. ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน)
 3. ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ มาที่ recruitment@dti.or.th (อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน) และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัครโดยรับรอง “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันสอบข้อเขียนอีกครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments