กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -19 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ,เสมียนส่งกำลัง,นายสิบพยาบาล,ช่างเครื่องมือกล,ช่างไม้ก่อสร้าง


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] บัดนี้ -19 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ,เสมียนส่งกำลัง,นายสิบพยาบาล,ช่างเครื่องมือกล,ช่างไม้ก่อสร้าง"

ลิงค์: https://iqepi.com/12477/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ,เสมียนส่งกำลัง,นายสิบพยาบาล,ช่างเครื่องมือกล,ช่างไม้ก่อสร้าง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกองพลพัฒนาที่ 5 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ด้วยกองพลพัฒนาที่ 4 มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชาย เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีหลักเกณฑ์ รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

– เสมียนส่งกำลัง จำนวน 1 อัตรา
– นายสิบพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ช่างเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา
– ช่างไม้ก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เพศชาย เป็นทหารกองหนุน หรือ อส.ทพ. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร) มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
 • ไม่รับสมัครผู้ที่เกิด พ.ศ.2536-2537 และต้องเป็นผู้เข้ารับราชการทหารประจำการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร
 • มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.ข้าราชการทหาร พ.ศ.2497
 • มีความสามารถในการขับขี่รถยนต์
 • มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาโดยคำพิพากษา หรืออยู่ในระหวา่งดำเนินคดี และเป็นผู้ที่เลื่อมใส ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
 • ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กอกในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในภายหลังได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครในตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง และ นายสิบพยาบาล

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษษตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่สูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ภายหลังมิได้
 • เป็นทหารกองหนุน(ประเภทที่ 1) อส.ทพ.บุคคลพลเรือนที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
 • มีความรู้พิเศษสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

ผู้สมัครตำแหน่งช่างเครื่องมือกล

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างกล, ช่างเครื่องมือกลขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางราชการมิได้
 • เป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1) หรือ อส.ทพ. บุคคลพลเรือนที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

ผู้สมัครตำแหน่ง ช่างไม่ก่อสร้าง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง ขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิสูงกว่าขึ้นมาเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางราชการมิได้
 • เป็นทหารกองหนุน (ประเภทที่ 1) หรือ อส.ทพ. บุคคลพลเรือน ที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง 19 มกราคม 2557 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 0830-1600 ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ารัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 4 โทรสาร 074-5012334 โทร.ทบ.42210,42211

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 • ใบประกาศนียบัตรและระเบียบผลการศึกษา (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ)
 • ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8)
 • บุคคลพลเรือนซึ่งอาจไม่ครบเกรฑ์ทหารใช้ใบสำคัญ (สด.9)
 • ผู้ผ่าน/ตรวจเลือทหาร ใช้ใบรับรองการตรวจเลือก (สด.43)
 • หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้ายโดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคัยกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองพร้อมฉบับจริง(เฉพาะทหารกองหนุน) (ถ่ายสำเนาเอกสารจำนวน 3 ฉบับ)
 • ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.566-620) พร้อมทั้งผลการตรวจเลือด โดยโรงพยายาลทหารเท่านั้น โดยแพทย์ระบุว่า ไม่มีโรคขัดต่อการรับราชการทหาร ไม่เกิน 1 เดือน (ถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ)
 • ประวัติทหารบก, ประวัติทหารเรือหรือประวัติทหารอากาศ (เฉพาะทหารกองหนุน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต ใบรับรองจากอำเภอ กรณีชื่อสกุลผู้สมัครไม่ตรงกับบิดา มารดา
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)

กำหนดการสอบคัดเลือก

 • สอบรอบแรกใน 21 มกราคม 2557 โดยทำการทดสอบสมารรถภาพร่างกาย เวลา 09.00-12.00 และทดสอบภาคทฤษฎี เวลา 13.00-16.00

  • วิชาเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
  • วิชาความรู้ทั่วไป 20 คะแนน
  • วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 30 คะแนน
 • สอบรอบสุดท้ายใน 22 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 โดยทดสอบภาคปฏิบัติเวลา 09.00-12.00
 • ตำแหน่งช่างเครื่องมือกล ทดสอบภาคปฏิบัติ ณ แหล่งรวมรถ ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒฯ 4
 • ตำแหน่งช่างไม้ก่อสร้าง ทดสอบภาคปฏิบัติ ณ ร้อย.บก.พลพัฒนา 4
 • ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันจันทร์ที่ 27 ม.ค. 57 ณ บก.พลพัฒนา 4

สมัครงาน กองพลพัฒนาที่ 4 งานราชการ สงขลา กองพลพัฒนาที่ 4 รับสมัคร สอบ กองพลพัฒนาที่ 4 2557 สอบ กองพลพัฒนาที่ 4 57 กองพลพัฒนาที่ 4 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลพัฒนาที่ 4 :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ารัตนพล ตำบลคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายธุรการและกำลังพลกองพลพัฒนาที่ 4 โทรสาร 074-5012334 โทร.ทบ.42210,42211

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments