หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)


ฝากประชาสัมพันธ์

"หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2557  นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)"

ลิงค์: https://iqepi.com/12475/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน
_____________________________
๑. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในตำแหน่งต่างๆ ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจำนวน ๒๐๐ อัตรา
๒. คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ ทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์
๒.๒ สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาหรือบิดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ ไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๗ ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๒.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๒.๙ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
๓. ข้อกำหนด
๓.๑ ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๒.๒ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
๓.๒ เมื่อได้รับการบรรจุตามข้อ ๓.๑ แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา ๘ สัปดาห์ กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการก็ได้
– สาเนาคู่ฉบับ –
-๒-
๓.๓ กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จะให้ออกจากราชการ
๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
๔.๒ เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ชุด
๔.๓ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จานวน ๑ ชุด)
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
๔.๕ สำเนาสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.๘) หรือหนังสือสำคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.๘ มาส่งได้ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถ้าบิดามารดาถึงแก่กรรมแล้ว
๕. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทาการทดสอบ ดังนี้.-
๕.๑ ภาษาไทย (๒๕ คะแนน)
๕.๒ คณิตศาสตร์ (๒๕ คะแนน)
๕.๓ วิทยาศาสตร์ (๒๕ คะแนน)
๕.๔ ภาษาอังกฤษ (๒๕ คะแนน)
๖. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๖.๑ ดันพื้น ๓๒ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)
๖.๒ ลุก – นั่ง ๕๐ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)
๖.๓ ดึงข้อ ๙ ครั้งขึ้นไป (๒๐ คะแนน)
๖.๔ วิ่ง ๑.๖ กม. ไม่เกิน ๘ นาที (๒๐ คะแนน)
๖.๕ ว่ายน้ำ ๑๐๐ ม. ไม่เกิน ๒.๓๕ นาที (๒๐ คะแนน)
๗. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
๘. กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
๘.๑ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
๘.๒ รับสมัคร ใน ๒๗–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐–๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
-๓-
๙. สอบคัดเลือก
๙.๑ ใน ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา ๐๖๓๐ – ๐๗๐๐ นำกางเกงว่ายน้ำมาด้วย (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย มารายงานตัวเกิน ๐๗๐๐ ถือว่าสละสิทธิ์, ไม่มีสิทธิ์เข้าทดสอบ) โดยแยกการทดสอบฯ ดังนี้.-
– หมายเลข ๐๐๐๐๑ – ๐๓๐๐๐ ทดสอบฯ ในวันที่ ๕ ก.พ.๕๗
– หมายเลข ๐๓๐๐๑ – ๐๖๐๐๐ ทดสอบฯ ในวันที่ ๖ ก.พ.๕๗
– หมายเลข ๐๖๐๐๑ ขึ้นไป ทดสอบฯ ในวันที่ ๗ ก.พ.๕๗
๙.๒ ใน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ทดสอบภาควิชาการ ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย รายงานตัวหน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา ๑๒๐๐ นำปากกาสีน้าเงินมาด้วย (รับประทานอาหารกลางวันให้เรียบร้อย)
๙.๓ ใน ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้ากองร้อยกองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๐๘๐๐ การแต่งกายชุดสุภาพ (รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย)
๙.๔ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกครั้ง
๑๐. ประกาศผลสอบครั้งสุดท้ายใน ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา ๑๐๐๐ และทางเวปไซด์ www.swc.rta.mi.th
๑๑. ใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้สอบได้ตัวจริงรายงานตัวทำสัญญา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาด้วย
๑๒. ใน ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๐๐ รายงานตัวฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป) ระยะเวลาการฝึก ๘ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๑๓. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองกาลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(ลงชื่อ) พลโท เฉลิมชัย สิทธิสาท
( เฉลิมชัย สิทธิสาท )
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
กองกำลังพล
โทร ๐๓๖-๔๑๓๔๑๒

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สมัครงาน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ งานราชการ ลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัคร สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 2557 สอบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 57 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กำหนดจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
๘.๑ จำหน่ายระเบียบการรับสมัครใน ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ
๘.๒ รับสมัคร ใน ๒๗–๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ (๑) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐–๑๖๐๐ เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 5-9 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 11 ก.พ. 2557
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments