การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้เป็นต้นไป –  โครงการ PWA Call Center 1662


ฝากประชาสัมพันธ์

"การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้เป็นต้นไป –  โครงการ PWA Call Center 1662"

ลิงค์: https://iqepi.com/12472/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการ PWA Call Center 1662
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,740-13,410
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้เป็นต้นไป –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (AGENT)

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความสุขุมรอบคอบ อารมณ์เย็น รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน พูดจาไพเราะ น้ำเสียงเป็นมิตรเหมาะสมกับการติดต่อสื่อสารงานทางโทรศัพท์ตามลักษณะงาน Call Center เป็นอย่างดีและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
 • มีทัศนคติช่วยเหลือเกื้อกูล รู้เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชนผ่านระบบ Call Center รวมทั้งมีจิตวิทยาการให้บริการที่ดี
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS.Word MS.Exel Internet และทักษะในการใช้อุปรกร์ที่ใช้ในการบริการระบบ Call Center
 • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ กปภ. กำหนด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับเรื่องร้องเรียนและตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วน PWA Call Center 1662
 • ประสานงานการรับ-ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน กับ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน อาทิ ข้อมูลลูกค้า สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ลงในระบบ Call Center และโปรแกรมรายงานข้อมูลอื่นๆ
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Ctner 1662
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย

2. เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ (Supervisor)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยมีความสุขุมรอบคอบ อารมณ์เย็น รักงานบริการ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน ระหว่างบุคคล สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และทักษะในการจัดการเรื่องร้องเรียน รวมทั้งมีวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ อาทิ MS.Word MS.Exel Internet และทักษะในการใช้อุปรกร์ที่ใช้ในการบริการระบบ Call Center
 • สามารถเรียนรู้งานในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
 • มีทัศนคติช่วยเหลือเกื้อกูล รู้เข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าและประชาชนผ่านระบบ Call Center รวมทั้งมีจิตวิทยาการให้บริการที่ดี
 • มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามเวลาที่ กปภ. กำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Agent และ/หรือ Supervisor หรือหัวหน้าทีม หรือเทียบเท่ามาก่อน
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม Agent อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานการรับสายโทรเข้าและโทรออก ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทุกข้อร้องเรียน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของ Agent
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Ctner 1662
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย

สมัครงาน การประปาส่วนภูมิภาค งานราชการ การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัคร สอบ การประปาส่วนภูมิภาค 2557 สอบ การประปาส่วนภูมิภาค 57 การประปาส่วนภูมิภาค เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาค :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

ใบสมัครอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 025518907 PWA Call-Center 1662

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments