ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -26 ม.ค. 2557  ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -26 ม.ค. 2557  ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12467/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 26 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามระเบียบธนาคาร

2. ดูแลการตรวจสอบการทำรายการธุรกรรมทางการเงินที่เข้าข่ายกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

3. สอบทาน/ประเมินความถูกต้องในการทำงานของโปรแกรม และระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขระบบงานเดิมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. ตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ศูนย์คอมพิวเตอร์ย่อย ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง และศูนย์ปฏิบัติการและสนับสนุนงานของธนาคารด้านเครือข่ายการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ

5. ตรวจสอบการควบคุมการนำโปรแกรมลงใช้งานจริงของศูนย์คอมพิวเตอร์

6. ตรวจสอบหน่วยงานของธนาคาร ด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัย

7. ศึกษา พัฒนา และดูแลโปรแกรมระบบงาน สำหรับการตรวจสอบและการสอบทานสินเชื่อ

8. จัดทำรายงาน Pre Audit เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบ รวมถึงการจัดทำข้อมูลและรายงานตามคำขอ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

9. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศของธนาคารในภาพรวม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อ

– มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานด้านเครือข่ายการสื่อสารและการรักษาความปลอดภัยของธนาคาร

– มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร

– มีความรู้ด้านและความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

– มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี

– มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– มีคุณวุฒิพิเศษ/Certified ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 26 ม.ค.57

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบ ที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments