งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -28 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -28 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน"

ลิงค์: https://iqepi.com/12466/ หรือ
ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ,เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด,เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • จัดทำแนวทางการกำหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ให้เกิดผลได้ในทางปฏิบัติ
 • ประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Default Risk Model) รวมทั้งศึกษาหาสาเหตุของความสูญเสีย และเสนอแนะวิธีการที่จะลดความสูญเสีย ตลอดจนพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ (Risk Model)
 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและประเมินความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือหรือระบบเตือนภัย (Early Warning System) ให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์พอร์ตสินเชื่อโดยรวมของธนาคาร ไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในการให้สินเชื่อมากเกินไป และให้มีการกระจายตัวที่เหมาะสมตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 • พัฒนาและติดตามการใช้ระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งประสานงานในการใช้ระบบงานระหว่างผู้ใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลการใช้ระบบงาน และกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้อง
 • ประสานงาน และสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดูแลและสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ระเบียบคำสั่งด้านสินเชื่อ และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Basel II Regulation

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัคร กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557


เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

 • นำเสนอกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (การระบุ การวัด การตรวจสอบดูแล และการลดความเสี่ยงด้านตลาด)ของธนาคาร ต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทำนโยบายและกระบวนการ
 • วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของ Banking Book และด้านสภาพคล่อง ดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของ Banking Book และด้านสภาพคล่อง
 • ระบุ วิเคราะห์ ดูแลติดตามความเสี่ยงด้านตลาดเทียบกับเพดานที่ได้รับอนุมัติ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานและการวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงด้านตลาดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร
 • สร้างกระบวนการจัดเก็บ ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาแนวโน้มของตลาด เพื่อใช้ในกระบวนการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) และการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมการเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตลาด และ/หรือ Portfolio Management และ/หรือ ด้านสภาพคล่อง
 • มีความรู้ด้านสถิติ เศรษฐมิติ และ/หรือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
 • ความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่ธุรกิจตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการซื้อขายตราสารหนี้ไทย พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ และ IRS (Interest Rate SWAPS) และดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริหารเงินลงทุน
 • กำหนดราคาซื้อขายตราสารหนี้และ IRS รวมทั้งรายงานภาวะตลาด และส่งข้อมูลบทวิเคราะห์การลงทุนให้กับลูกค้าสถาบัน
 • บริหารพอร์ตเงินลงทุนบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) เพื่อให้ได้กำไร และผลตอบแทนสูงสุด
 • วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน Rating, Yield Spread รวมทั้งการวิเคราะห์ภาวะตลาด และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาด
 • ดูแลความเสี่ยงด้าน Regulatory ของฝ่ายงาน และติดตามให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์การลงทุน
 • มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการบริหารพอร์ตเงินลงทุน
 • มีความรู้เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และการวิเคราะห์การลงทุน
 • มีความรับผิดชอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments