ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] ไม่ระบุ –  ,ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management),เจ้าหน้าที่ธุรกิจปริวรรต,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย,ด้านระบบสารสนเทศ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] ไม่ระบุ –  ,ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management),เจ้าหน้าที่ธุรกิจปริวรรต,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย,ด้านระบบสารสนเทศ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12465/ หรือ
ตำแหน่ง: ,ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์,เจ้าหน้าที่ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management),เจ้าหน้าที่ธุรกิจปริวรรต,เจ้าหน้าที่บริหารการขาย,ด้านระบบสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: ไม่ระบุ –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Internet Banking, Tele Banking, (IVR), Mobile Banking และ 2 Way SMS และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โครงการพิเศษ รวมถึงติดตาม รวบรวม วิเคราะห์สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จัดทำ Specification & Requirement และการดำเนินตามขั้นตอน IT Process ตลอดจนจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินคุณค่าผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ทำหน้าที่ Internet Webmaster ของธนาคาร และการส่งข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ (Internet) เพื่อประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการตลาดของธนาคาร รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการจัดทำ Community Site ใน รูปแบบต่างๆ เพื่อทำการตลาดเชิงรุกให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


เจ้าหน้าที่ด้านบริการจัดการทางการเงิน (Cash Management)

หน้าที่ของตำแหน่ง และความรับผิดชอบ

 • จัดทำแผนการเยี่ยมลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management) การให้บริการ และข้อเสนอสำหรับลูกค้าในความรับผิดชอบ ออกเยี่ยมลูกค้าและจัดทำรายงานสรุปผลการเยี่ยมลูกค้า รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • เพื่อจัดทำแผนการติดตั้ง และแนะนำบริการจัดการทางการเงินให้กับลูกค้า ให้สอดคล้องกับแผนการขายรวบรวมข้อมูล ติดตามผล และสรุปปัญหาในการติดตั้งระบบบริการจัดการทางการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือทางด้านการขาย หรืองานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
 • มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

การคัดเลือก

 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบเป็นรายบุคคล
 • ทดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์


เจ้าหน้าที่ธุรกิจปริวรรต

หน้าที่และและความรับผิดชอบ

 • ให้บริการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจปริวรรตและเงินโอนต่างประเทศ
 • ให้บริการรับซื้อ-ขายธนบัตรต่างประเทศและสกุลเงินบาท กับลูกค้า บุคคลรับอนุญาต
 • ให้บริการด้านบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ โดยให้คำแนะนำด้านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ
 • ให้บริการเรียกเก็บตั๋วเงินต่างประเทศ เรียกเก็บเช็คสกุลเงินฝาก และบริหารต้นทุนตั๋วเงิน
 • ให้บริการตรวจรับ-จ่ายธนบัตรต่างประเทศ รวมทั้งคัดนับและคัดแยก ตรวจสอบธนบัตรต่างประเทศปลอม
 • หาลูกค้าและขยายตลาดด้านบริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศ สนับสนุนสาขาในการให้บริการเงินโอนด่วนระหว่างประเทศ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฎิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดี

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


เจ้าหน้าที่บริหารการขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการด้านการตลาดและการขายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมทางการตลาด และรณรงค์ส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางพิเศษต่างๆ
 • จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่ดูแลทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
 • รวบรวมข้อมูลของหน่วยงานขาย และกำหนดวาระการประชุม

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความรู้และเข้าใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจของธนาคาร
 • มีทักษะด้านการนำเสนอ

การคัดเลือก ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป


ด้านระบบสารสนเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานต่างๆ และจัดทำ Data Specification
 • กำหนดหลักเกณฑ์การคิดราคากลางสำหรับ Transfer Fund ที่เหมาะสมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลธนาคารที่เป็น Required Field ของระบบงานต่างๆ
 • กำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การกระจายรายได้ ค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงานตามความรับผิดชอบ
 • ออกแบบ และจัดทำการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบรายงาน กราฟ สำหรับนำเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผ่าน Web Site

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือ MIS และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • มีความรู้ ทักษะด้านการบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข สถิติ และการจัดการข้อมูล
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้ และทักษะการออกแบบ การใช้โปรแกรม Presentation

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัคร และเรียกผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เป็นรายบุคคล
 • ทดสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments