ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ-ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -22 ม.ค. 2557  ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ-ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12462/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ-ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด สภาพธุรกิจ ลูกค้าเป้าหมาย ศักยภาพของธนาคารและคู่แข่งขัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
 • กำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการดำเนินงานด้านธุรกิจต่างประเทศ
 • คิดค้น พัฒนารูปแบบ ตลอดจนช่องทางและวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านต่างประเทศ
 • ประสานงานการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างประเทศจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ
 • ติดตามประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงาน รวมทั้งการแก้ไขและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคารทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำฐานข้อมูลด้านธุรกรรมต่างประเทศ และรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ และ/หรือข้อมูลเชิงบริหาร


คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศของธนาคาร รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด
 • มีทักษะในการประสานงาน และสื่อสารได้อย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้

การคัดเลือก

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัคร กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2557

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและแผนธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณะชน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลประกอบการและแผนธุรกิจ
 • จัดตั้งการใช้วงเงินรองรับความเสี่ยง/วงเงินสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจประกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม รวมทั้งดูแลงานการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 • จัดตั้งการใช้วงเงินสินเชื่อของธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจลิสซิ่ง และบริษัทในเครือ รวมทั้งจัดสรรการใช้วงเงินสินเชื่อของลูกค้า
 • วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดตั้งวงเงินรองรับความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินงานด้าน Credit Information และ Credit Opinion ของสถาบันการเงินต่างประเทศและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรกิจต่างประเทศ หรือสินเชื่อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี


การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

การรับสมัคร
กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม 2557

การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Chrome

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments