ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ


ฝากประชาสัมพันธ์

"ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -28 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ"

ลิงค์: https://iqepi.com/12455/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

 • ดำเนินการจัดการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและติดตามผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมนำเสนอรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการธนาคาร พร้อมติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธนาคาร
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ของสายงานตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวบรวมและสอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี
 • วิเคราะห์ประเด็นจากงานตรวจสอบแบบ Off-site และ On-site ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางการตรวจสอบ
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และ KPI ของทุกหน่วยงานของธนาคาร เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
 • พัฒนาเครื่องมือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบแบบองค์รวม การสอบทานการปฏิบัติงานของธนาคารในภาพรวม รวมทั้งสอบทานกระบวนการตรวจสอบหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงหรือกิจกรรมที่มีความซับซ้อนเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ
 • บริหารจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบในรูปแบบของฐานข้อมูล และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขปัญหาการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และติดตามการปฏิบัติตามข้อแนะนำของกหน่วยงานกำกับ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกและหน่วยงานกำกับ


คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบและระบบควบคุมภายใน
 • มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการนำเสนอ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมนุษยสัมพันธ์ดี

การคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป

สมัครงาน ธนาคารกรุงไทย งานราชการ ธนาคารกรุงไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารกรุงไทย 2557 สอบ ธนาคารกรุงไทย 57 ธนาคารกรุงไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments