งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักสังคมสงเคราะห์

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  นักสังคมสงเคราะห์"

ลิงค์: https://iqepi.com/12419/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกลุ่มที่ปรึกษษกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

จำนวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑) ให้บริการการปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ บำบัด ฟื้นฟู ป้องกัน ปกป้อง คุ้มครอง และพัฒนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

๒) รวบรวม ประมวล สรุป จัดลำดับความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบปัญหา เพื่อประกอบการวางแผนให้ความช่วยเหลือพิทักษ์สิทธิ และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย

๓) สำรวจ รวบรวม ศึกษา สรุปจัดทำรายงาน รวมทั้งประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ สถานการณ์และปัญหาด้านสังคม เพื่อประกอบการวิจัย การจัดทำฐานข้อมูลการวางแผน การจัดทำหลักเกณฑ์มาตรฐานและการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์

๔) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดทำเครื่องมือทางสังคมสงเคราะห์ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารวิชาการสื่อเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์

๕) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประกอบการพัฒนาและวางแผนด้านสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๗) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๘) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๙) ให้คำแนะนำและให้บริการทางวิชาการแก่บุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะในการดำเนินงานและพัฒนาบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

๑๐)ให้บริการข้อมูล เอกสาร ตำรา สื่อ และคู่มือในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์แก่ครอบครัว ชุมชน กลุ่ม องค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เครือข่าย ประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเพื่อประโยชน์ในการจัดบริการทาง สังคมและการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑๑)ร่วมจัดการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน ครอบครัว กลุ่มชุมชน หน่วยงานภาครัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาที่กรมเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๒) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้งานโปรแกรม เช่น word , excel และ power point ได้เป็นอย่างดี

๓) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔) มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติการด้านสังคมสงเคราะห์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน กรมสุขภาพจิต งานราชการ นนทบุรี กรมสุขภาพจิต รับสมัคร สอบ กรมสุขภาพจิต 2557 สอบ กรมสุขภาพจิต 57 กรมสุขภาพจิต เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มที่ปรึกษากรมสุภาพจิต อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมสุขภาพจิต โทร ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๔๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments