ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย


ฝากประชาสัมพันธ์

“ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] บัดนี้ -16 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12344/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ตำแหน่ง : Retail Collections Analytic

(เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือทางสถิติด้านติดตามหนี้รายย่อย)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเครื่องมือทางสถิติ (statistic model)เพื่อใช้ในการพิจารณาและอนุมัติสินเชื่อรายย่อย (Credit Scoring/grade) ให้มีความรวดเร็วขึ้น รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือด้านการติดตามหนี้ เพื่อป้องกันและลดการเกิดหนี้ NPLs
 • วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า Portfolio analysis เพื่อเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย การติดตามหนี้ และด้านการนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการเข้าใจรวมถึงสามารถหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน
 • สามารถจัดเตรียม system requirement ที่เกี่ยวข้องการการจัดการงานสินเชื่อในทุกขั้นตอน รวมถึงการทดสอบระบบงาน (User Acceptance Test) พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนการทำ pilot กับลูกค้าเสมือนจริง
 • สื่อสารและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระบบงาน รวมทั้งดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตั้งระบบงาน
 • ติดตามและประเมินผลการใช้เครื่องมือที่ทำการ pilot เครื่องมือใหม่นี้ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้ใช้ระบบงาน (User) สำหรับสาขาทั่วประเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่ กำหนด


คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น                

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถิติ วิศวกรรม การบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในเชิงลึกเป็นอย่างดี
 • มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของสาขา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม SAS, SQL หรือ Visual Basic
 • มีประสบการณ์ด้าน Change Management หรือ Project Management
 • มีประสบการณ์ด้านการอนุมัติสินเชื่อรายย่อย
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การรับสมัครและการคัดเลือก

 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 มกราคม 2557
 • กรุณาแนบไฟล์ Resume และ Transcript ในระบบ หากแนบไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณาจากทางธนาคาร
 • ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป

 

การประกาศผลการคัดเลือก

ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลการสมัครงานมีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

           คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้า รับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที


วิธีการสมัครงานพนักงานธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments