กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557


ฝากประชาสัมพันธ์

"กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 23 ม.ค. -23 ก.พ. 2557  นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12336/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ม.ค. – 23 ก.พ. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คำแนะนำการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2557 ( ฉบับย่อ )
กรมยุทธศึกษาทหารบก

————————————
1. ความมุ่งหมาย กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกหลักสูตร 1 ปี ที่จะเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี ที่จะบรรจุรับราชการเป็นสิบตรีประจำการ เหล่าทหารราบ โดยทั้ง 2 หลักสูตรจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร เพื่อเป็นผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของ กองทัพบก

2. หลักสูตรการศึกษา : หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ศึกษา ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา 6 เดือน และศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ อีก 6 เดือน รวมเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ศึกษา ณ โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลาการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี

3. ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร
3.1 บุคคลพลเรือน
3.2 ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ
3.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
3.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก
3.5 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก  

4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
4.3 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
4.4 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.5 ไม่อยู่ในสมณะเพศ
4.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
4.7 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
4.8 ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
4.9 ไม่เคยทุจริตในการสมัคร หรือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
4.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
4.11 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
4.12 ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
4.13 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

5. คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร
5.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
5.1.1 บุคคลพลเรือน

5.1.1.1 ทหารกองเกิน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ.2539) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557 (คนเกิด พ.ศ. 2536) สำหรับ ผู้มีอายุ 22 ปี ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ร่างกายสมบูรณ์ดี ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ปล่อยเพราะส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้อง
ส่งเข้ากองประจำการ
5.1.1.2 ทหารกองหนุน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปี (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2539) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (รด.ปี3) ของศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ต้องแสดงหลักฐาน สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ใช้กรณี ขอคะแนนเพิ่ม

5.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
5.1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือและ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ
5.1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
5.1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
5.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มี เวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.57 อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2533)
5.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
5.2.3 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)
5.2.4 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2533)

6. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานต่อหน่วยรับสมัคร ดังต่อไปนี้.-
6.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับ บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย กองอำนายการรับสมัครจะถ่ายรูปให้วันสมัคร)
6.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับ ทหารกองประจำการ, พลอาสาสมัคร และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบกหากมิได้มาสมัครด้วยตนเองให้กรอกใบ สมัคร พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์ดิจิตอล JPEG ขนาด 320×240 ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และต้องเป็นรูปถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน ( บันทึกชื่อรูปโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรวบรวมเป็นหน่วยใส่แผ่นซีดีส่งมอบให้คณะกรรมการ ) และเอกสารที่กำหนด ส่งผ่านหน่วยต้นสังกัด
6.3 ใบสมัครสีเหลือง สำหรับ ทหารกองหนุน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่ใช้รูปถ่าย)
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
6.5 หลักฐานแสดงคุณวุฒิ สำเนาประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ( รบ.) หรือใบรับรองการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
6.6 สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
6.7 เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) ในกรณีที่บิดา มารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นำหลักฐานใบมรณบัตร หรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วย
6.8 สำเนา สด.8, สด.9 หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
6.9 ทหารกองประจำการ พลอาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือ หนังสือรับรองความประพฤติและยินยอมให้เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ของผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

7. หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขอรับสิทธิพิเศษหรือสิทธิคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่นหลักฐานเพิ่มเติม ในวันรับสมัคร ได้แก่
7.1 หลักฐาน แสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก, จังหวัดทหารบก เท่านั้น
7.2 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ
7.3 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับเงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน
7.4 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือ มีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้า ราชการ
7.5 หลักฐานแสดงว่า เป็นนักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาทีมเขต (กีฬาแห่งชาติ) นักกีฬาทีมเยาวชนแห่งชาติ นักกีฬาเขตการศึกษา นักกีฬาทีมสโมสร (เฉพาะถ้วย ก.) และนักกีฬากองทัพบก ซึ่งออกให้โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมการกีฬาแต่ละประเภท หรือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนากีฬากองทัพบก
7.6 ผู้ขอรับสิทธิตาม ข้อ 7.5 จะต้องแยกเขียนใบสมัครขอสิทธินักกีฬาในวันสมัคร พร้อมแสดงใบรับรองวุฒิบัตรสำหรับนักกีฬาแต่ละระดับต่อคณะกรรมการรับสมัคร พร้อมสำเนา 1 ชุด ผู้ขอใช้สิทธินักกีฬาทุกระดับ จะต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางกีฬา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนด
7.7 หลักฐานแสดงว่าเป็นทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก

8. กำหนดการ
8.1 จำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
– ทางไปรษณีย์ ไม่มีการจำหน่ายทางไปรษณีย์
– ส่วนภูมิภาค วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 จำหน่ายที่
กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มณฑลทหารบก
และจังหวัดทหารบก ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
– ส่วนกลาง จำหน่ายที่ กรุงเทพฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก วันที่ 13 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ( เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 
8.2 การรับสมัคร
– ส่วนภูมิภาค
วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
 
8.3 การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
8.3.1 วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
8.3.2 วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557 เวลา 1300 (ทหารกองประจำการ ทหารกองหนุน พลอาสาสมัครและอาสาสมัครทหารพราน) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

8.4 ประกาศผลสอบภาควิชาการ : วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 กรมยุทธศึกษาทหารบก และ ทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
8.5 สอบสัมภาษณ์ ตรวจประวัติอาชญากรรม วัดขนาดร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : วันที่ 19 –26 มีนาคม 2557 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพ ฯ

8.6 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และทางอินเตอร์เน็ท www.atc-rta.com
8.7 รับฟังคำชี้แจง และแบ่งรุ่น
8.7.1 วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 บุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ บุคคลตัวจริง และตัวสำรอง ทุกนาย
8.7.2 วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557 ทหารกองประจำการ และ ทหารกองหนุน บุคคลตัวจริง และบุคคลสำรอง ทุกนาย

8.8 รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา
8.8.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รายงานตัว/ทำสัญญา ที่โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจะแบ่งผู้เข้ารับการศึกษา เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1/57 รายงานตัววันที่ 1 – 2 พฤษภาคม  2557 และ รุ่นที่ 2/57 รายงานตัว วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2557
8.8.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ รายงานตัว/ทำสัญญา ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 ณ กองพันนักเรียนนายสิบกรมนักเรียน โรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8.9 ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา
8.9.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 1/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
8.9.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ 2/57 ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
8.9.3 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประกาศเรียกบุคคลสำรอง วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2557 จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนด เพื่อทดแทนบุคคลตัวจริงที่สละสิทธิ์หรือลาออก และให้รายงานตัวตามวันเวลาที่ประกาศเรียก
 

9. การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
9.1 ใบสมัคร และรายละเอียดการปฏิบัติตลอดจนสิทธิอันพึงได้รับ มีปรากฏในระเบียบการรับสมัคร
9.2 สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบว่ายน้ำ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

9.4 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย ต้องรายงานตัวทำสัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยมีข้าราชการชั้นสัญญาบัตรประจำการหรือข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไปและมีอายุไม่เกิน 58 ปี เป็นผู้รับรองค้ำประกัน

10.สถานที่ศึกษา : โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11.สิทธิของนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
11.1 ในระหว่างการศึกษา จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน และเครื่องอุปโภคบริโภค ตามที่ทางราชการกำหนด
11.2 ผู้ซึ่งมีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อยจะได้รับพิจารณาส่งเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียน เตรียมทหาร ตามจำนวนที่กองทัพบกกำหนด เว้น หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
11.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 1 ปี บรรจุเป็นข้าราชการทหาร และได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี รับเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 11.5 เดือนละ 7,960.- บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด)

12.ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก, นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทัพภาค มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก ทุกแห่ง และที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ ( ทศท. ) 0–2241–4068 – 9, 0–2243–6124-6,0–2241–4036,0–2241–4046, 0–2241–1660 ต่อ 1234 และ โทรศัพท์ทหาร 53–23644, 53–23646, 53–23683, 53–23684,โทรศัพท์ภายในกองทัพบก 95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0–2241-4037,0–2297–6196 และโทรศัพท์ทหาร 96196, 89106, 89100 และ 89109 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

– ส่วนภูมิภาค
วันที่ 23 – 26 มกราคม 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
– ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
วันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่: 08 มี.ค. 2557
ประกาศผลสอบ: 15 มี.ค. 2557

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments