สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา


ฝากประชาสัมพันธ์

"สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12333/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 2.5
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
5 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์จะพิจารณาเป็น พิเศษ
2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 


นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
ด้าน : การค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานและการจัดประชุม

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2 ทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล ผลงาน
3 ทักษะในการคิดริเริ่ม การวางแผน และการแก้ปัญหา
4 ทักษะในการทำงานเป็นทีมและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
6 สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
7 หากสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเช่น SPSS ได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีผลิตภาพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง เป็นรูปธรรม โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก สวทช.
2 บริหารจัดการโครงการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร เครือข่าย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments