สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย


ฝากประชาสัมพันธ์

"สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12332/ หรือ
ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
ด้าน : การวิเคราะห์ธุรกิจ การขาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระบบบริหารโครงการ วิศวกรรมศาสตร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อจัดทำแผน นโยบายอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
2 ประสานงานกับภาคเอกชน ภาครัฐ และห้องปฏิบัติการภายใน ศอ. / สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
3 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เทคโนโลยีของ ศอ./ สวทช. สู่ผู้ประกอบการ


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เพศ : ไม่ระบุ

จำนวน: คน
อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ ด้าน ไฟฟ้า/ สื่อสาร/ คอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี
ด้าน : Embedded hardware/ firmware, Application programming, Computer network ประมาณ 0-10 ปี

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี
2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, การรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น, การทำงานเป็นทีม, การรู้จักคิดก่อนพูด, ความรับผิดชอบ, ความใฝ่รู้และปฏิบัติในทางที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 Embedded firmware programming
2 Application programming for embedded platform
3 Hardware design/ implement/ debug
4 Computer network (if have)

 


นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย : 3
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
2 มีประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการตลาดหรือแนวโน้มเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
3 มีความคิดเชิงวิเคราะห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
3 ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานได้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ / หรือวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
5 ประสานงาน การจัดประชุม / สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล / หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ / แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน / ภายนอก องค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

 


ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

เพศ : ไม่ระบุ
จำนวน: 1 คน
อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี)
เกรดเฉลี่ย : 3.25
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1 วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์มอโนเมอร์ และพอลิเมอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1 ช่วยวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงส้างพื้นผิว
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments