การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -เป็นต้นไป  โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)


ฝากประชาสัมพันธ์

"การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -เป็นต้นไป  โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12331/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 10,740-13,4110
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – เป็นต้นไป
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent)

**เพศชาย/หญิง ปวส.ทุกสาขา**

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับเรื่องร้องเรียนและตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วน PWA Call Center 1662
 • ประสานงานการรับ-ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนกับ กปภ. เขต และ กปภ.สาขา
 • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนอาทิข้อมูลลูกค้า สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ลงในระบบ Call Center และโปรแกรมรายงานข้อมูลอื่นๆ
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Center 1662
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ.มอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)

**เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี.ทุกสาขา**

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ควบคุมดูแล บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม Agent อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานการรับสายโทรเข้าและโทรออก ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทุกข้อร้องเรียน
 • รายงานผลการปฏิบัติงานของ Agent
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจกับการให้บริการของ PWA Call Center 1662
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย

ลักษณะการปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PWA Call Center 1662 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค


วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

– สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันและเวลาทำการ กรณีไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัครและมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้

– ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ กองทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ติดใบสมัคร)
 2. ตำแหน่ง Supervisor – สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ / เอกสารแสดงประสบการทำงานด้านระบบ Call Center
 3. ตำแหน่ง Agent – สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานข้างต้นไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

กปภ.สงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบตามข้อ 4.1-4.5 ยกเว้น ข้อ 4.6 ให้ยื่นเฉพาะเพศชาย และข้อ 4.7 ให้ยื่นเฉพาะผู้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และผู้ที่สมรสแล้ว

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร.025518907 PWA Call-Center 1662

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: กปภ.ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและติดต่อกลับไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมะาสมเมื่อมีอัตราว่าง หรือเมื่อครบกำนหดการรับสมัครและ/หรือตามระยะเวลาที่ กปภ.เห็นสมควร
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments