งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

“กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] บัดนี้ -6 ม.ค. 2557  ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน”

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12318/ หรือ
ตำแหน่ง: ,พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน,เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย,เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง,ผู้ดูแลสนามบิน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,960-12,240
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น,ตรัง,แม่สอด,นราธิวาส,แพร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประกาศกรมการบินพลเรือน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
และท่าอากาศยานแพร่
———————————
ด้วย กรมการบินพลเรือน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด
ท่าอากาศยานนราธิวาส และท่าอากาศยานแพร่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการทั่วไป พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และ
การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง/สังกัด อัตราว่างจะบรรจุครั้งแรก กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน
– ท่าอากาศยานขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
– ท่าอากาศยานตรัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
– ท่าอากาศยานแม่สอด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
– ท่าอากาศยานนราธิวาส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 12,240 บาท
– ท่าอากาศยานแพร่ ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน บรรจุครั้งแรก
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,960 บาท
1.2 ระยะเวลาการจ้าง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
1.3 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และหลักเกณฑ์ของกรมการบินพลเรือนที่เกี่ยวข้อง
1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
(1) อำนวยความสะดวกในการให้บริการขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบินให้กับ
สายการบินที่มาขึ้น – ลง ที่ท่าอากาศยาน
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2
1.4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(1) ตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายบนอากาศยาน กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้าและ
ไปรษณียภัณฑ์
(2) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีเสมอ
(3) ควบคุม ดูแล และแก้ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสาน
กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
(4) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
(1) ศึกษาและทบทวนการปฏิบัติงานด้านดับเพลิง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิธีการและ
มาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(2) ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของอากาศยานทุกแบบที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน เช่น
ช่องทางเข้าออก ประตูฉุกเฉิน ช่องเก็บแบตเตอรี่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อเตรียมใช้วางแผนในการกู้ภัย
(3) การกู้ภัยทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบดับเพลิง
อากาศยานและเพลิงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ชนิดต่างๆ ประจำรถดับเพลิง ที่เป็นระบบไฟฟ้าผสมไอดรอลิกและอิเล็กทรอนิกส์เคมีเพลิง โดยใช้สารดับเพลิง
ประเภทน้ำยาโฟม รวมทั้งระบบเครื่องยนต์ เพื่อทำการดับเพลิงและกู้ภัย
(4) ช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยภายในบริเวณท่าอากาศยานและเขตรับผิดชอบ
(5) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในท่าอากาศยานและภายนอกเขต
ท่าอากาศยาน เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านสาธารณภัยร่วมกันกรณีได้รับการร้องขอจัดทำแผนรองรับ เพื่อใช้
ฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ซักซ้อม แผนฯ และเสนอแนะปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาใช้ศึกษาในการแก้ไข
ปัญหาในกรณีต่างๆ
(6) ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ในการกู้ภัยและดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้เสมอ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
(1) ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยภายในสนามบิน ดูแลความปลอดภัยให้อากาศยานขณะ
ที่มาทำการบินขึ้น – ลง ควบคุมดูแลมิให้สัตว์ ยาน พาหนะ หรือบุคคลเข้าไปในเขตทางวิ่ง ทางขับ และลานจอด
ดูแลการรุกล้ำแนวเขตสนามบิน บำรุงรักษา ซ่อมแซม สิ่งชำรุดเสียหายเล็กน้อยภายในสนามบิน ดูแลรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหน้าที่
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
2.2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและ
มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
– ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามที่กำหนดใน
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
– มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
แสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
– การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดย
ไม่สวมแว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง
เมื่อสวมแว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
2.2.3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า และได้รับ
ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเติมที่กรมการบินพลเรือนกำหนดสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่
กู้ภัยและดับเพลิง
1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี
2) มีสัญชาติไทย
3) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
4) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
5) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาการทหารชั้นปีที่ 3 ของ
กรมการรักษาดินแดน
6) มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่งแสดงว่า
มีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่ โดย
4
– การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล
เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ช
– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวม
แว่นตา/เลนส์ ,หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวม
แว่นตา หรือใช้คอนแทคเลนส์. ต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพทาง
ร่างกาย โดย
– ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
– ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
– ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
– ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
ทั้งนี้ การให้คะแนนทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้โดย
วิธีการสอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์
2.2.4 ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 –
6 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๓.1.1 ให้ผู้สมัครสอบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมการบินพลเรือน http://job.aviation.go.th
หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่”
๓.1.2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
๓.1.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A 4 จำนวน 1 แผ่น หรือหาก
ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ Flie ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น
เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง
ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในขณะนั้นได้ผู้สมัครสอบ
สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีกแต่ไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๓.1.4 ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 3.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์
บจม.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 – 7 มกราคม 2557
ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว
๓.1.5 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย
5
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ
(2) ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน ๓๐ บาท (อัตราเดียวกันทั่ว
ประเทศ) ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรวมทั้งสิ้นในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
– ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 110 บาท
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 110 บาท
– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จำนวน 110 บาท
– ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 70 บาท
เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๓.1.5 แล้ว จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๓.1.6 ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะ
กำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสามารถพิมพ์ใบสมัคร
พร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่ เว็บไชต์ http://job.aviation.go.th หัวข้อ
“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งต่างๆ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง
ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานแพร่” เลือก “พิมพ์ใบสมัครและเลข
ประจำตัวสอบ”
3.2 หลักฐานที่ต้องนำไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ
ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) สำเนาประกาศนียบัตร หรือสำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยต้อง สำเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนา
ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
(ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
– โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
– โรคติดยาเสพติดให้โทษ
– โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
(๖) หนังสือรับรองที่แสดงถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง จำนวน
1 ฉบับ (ถ้ามี)
สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ
เลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร
6
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้องครบถ้วน มิฉะนั้น กรมการบินพลเรือน อาจจะไม่รับสมัคร
สอบคัดเลือก
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และกรมการบินพลเรือนจะไม่คืนค่าสมัครสอบ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในวันที่ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 มกราคม 2557
ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6 ) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และที่ http://job.aviation.go.th
หรือ www.aviation.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วย
วิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
– ความรู้พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล และเครื่องยนต์
– ความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้า
– ความรู้ทางด้านเครื่องกลไฟฟ้า
– ความรู้ทางด้านกลศาสตร์
100 สอบข้อเขียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
– ความรู้ พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
– ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
– ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสถานการณ์ปัจจุบัน
100 สอบข้อเขียน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
1. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยวิธีการสอบ
– ทดสอบการดันพื้น 30 ครั้ง
– ทดสอบการลุกนั่ง (sit – up) 40 ครั้ง
– ทดสอบงอเข่าครึ่งนั่ง 60 ครั้ง
100
สอบปฏิบัติ
7
สมรรถนะ คะแนน วิธีประเมิน
– ทดสอบการวิ่ง อย่างน้อย 1,600 เมตร
2. เมื่อการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์แล้ว จึงมีสิทธิ์เข้าทดสอบ
ความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
– ระเบียบลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับท่าอากาศยานและการบิน
100
สอบข้อเขียน
ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
ทดสอบความรู้ความสามารถในการคิด และหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือ
ทางสังคมหรือทางอื่นๆ และทดสอบความรู้ และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการ
สรุปความ และหรือตีความจากข้อความนั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้
ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน ความรับผิดชอบของตำแหน่ง และระเบียบลูกจ้างประจำ
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
100
สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ 2
1. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง
4. ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน
– มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
– ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
– การสื่อสารโดยการพูด
100
สอบสัมภาษณ์
รวม 200
กรมการบินพลเรือน จะดำเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ก่อน และผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้
ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับ
ที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน
ให้พิจารณากำหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนดให้เป็นผู้อยู่ใน
ลำดับที่สูงกว่าได้
8
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
กรมการบินพลเรือน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารกลาง (ชั้น 6) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หรือ ที่ http://job.aviation.go.th
www.aviation.go.th และที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานนราธิวาส
และท่าอากาศยานแพร่ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อเลือกสรรครบกำหนด
1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการบินพลเรือน :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 ม.ค. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
**บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมการบินพลเรือน คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments