SIPA เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ป.ตรี


ฝากประชาสัมพันธ์

"SIPA เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ปริญญาตรี"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12315/ หรือ
ตำแหน่ง: ปริญญาตรี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: ตามประกาศรับสมัครสอบ
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ขอนแก่น,ภูเก็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ สร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 และมาตรา 31 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2546 ประกอบกับข้อ 18 แห่งข้อบังคับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2556

สำนักงานจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานของสำนักงาน ดังนี้


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Enterprise ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่โครงการ สาขาขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการ/การขนส่งและบริการ


เจ้าหน้าที่โครงการ สาขาภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด/การจัดการ/การท่องเที่ยวและโรงแรม


เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 12 เดือน) สังกัดฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ สาขาภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา **ปิดรับสมัคร 10 ม.ค. 57 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการข้อมูลอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขา สถิติ เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่พัฒนาศูนย์ One Stop Service จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายมาตรการส่งเสริม ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ One Stop Service จำนวน 1 อัตรา **ปิดรับสมัคร 3 ม.ค.57
สังกัดฝ่ายมาตรการส่งเสริม ปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา


เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการตลาด Digital Content จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่งานอำนวยการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและความปอลดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ SIPA :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ประวัติส่วนตัว
  • สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

สมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2141-7101, 0-2141-7113, 0-2141-7147, 0-2141-7159

สมัครทางอีเมล์ ส่งไปที่ hrd@sipa.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเชิญผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น และมีความเหมาะสมกับตำแหน่ง เข้ารับการสอบข้อเขียน หรือสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ: *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดจากประกาศรับสมัครสอบอีกครั้ง
**บางกรณีใบสมัครอาจอยู่ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments