เมืองพัทยา เปิดรับสมัครสอบ  พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ, (3 – 18 ธ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

"เมืองพัทยา" เปิดรับสมัครสอบ

【★】
ตำแหน่ง: พนักงานจ้างตามภารกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยสถาปนิก,ผู้ช่วยวิศวกรโยธา,ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,
ระดับการศึกษา: -ไม่ระบุ-  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 18 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา

ด้วย เมืองพัทยามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของ เมืองพัทยา ลงวันที่ 16 กันยายน 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้าง

1.1 ประเภทของพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่งของผู้มีคุณวุฒิ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

– ผู้ช่วยสถาปนิก 2 อัตรา

– ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา

– ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา

– ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 2 อัตรา

– ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 3 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา

– ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา

– ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา

– ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

– ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พยาบาล 1 อัตรา

– แม่บ้าน 1 อัตรา

– พนักงานดับเพลิง 8 อัตรา

– เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล 4 อัตรา

– นายท้ายเรือยนต์ 3 อัตรา

– พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา

– ผู้ช่วยช่างไม้ 1 อัตรา

– ผู้ช่วยช่างประปา 1 อัตรา

– ผู้ช่วยช่างระบบไฟฟ้า 1 อัตรา

1.2 ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่งที่รับสมัคร

– คนงาน 23 อัตรา

– พนักงานขับรถยนต์ 18 อัตรา

– พนักงานเทศกิจ 10 อัตรา

– พนักงานดับเพลิง 3 อัตรา

– พนักงานวิทยุ 1 อัตรา

– คนสวน 7 อัตรา

– คนงานประจำรถบรรทุกน้ำ 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต

ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ

ต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเมืองพัทยา

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองใด

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

6. ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะการกระทำผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลุกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างหรือลูกจ้างของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย

เอกสารหลักฐานในการสมัคร

(1) ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ที่ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง)

(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันยื่นใบสมัคร) จำนวน 3 รูป

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียบแสดงผลการเรียน(ฉบับภาษาไทย) จำนวน 1 ฉบับ

(6) สำเนาเอกสารหลักฐานอื่น เช่นใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

(7) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปี ขึ้นไป (สำหรับตำแหน่ง ผู้มีทักษะ)
 


วิธีการสมัครงาน  เมืองพัทยา :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ คนละ 100บาท และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป คนละ 50 บาท ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 ศาลาว่าการเมืองพัทยา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 18 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3825 3126 ตามวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments