กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,พนักงานตัดผม,พนักงานขับรถทุ่นแรง (28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,พนักงานตัดผม,พนักงานขับรถทุ่นแรง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กองบิน 2 จ.ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ช่างปูน ปฏิบัติงานที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เท่านั้น
ไม่รับสูงกว่า
รับสมัครในวันและเวลาราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอนและโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
2. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
3. ตรวจและทดสอบงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5. ปฏิบัติงานอื่นที่กี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 2.ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ปฏิบัติงานที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์
ไม่รับสูงกว่า
รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ติดตั้ง ตรวจและทดสอบเครื่องยนต์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกร
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ความรู้เกี่ยวกับงานช่างยนต์ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานช่างยนต์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในงานช่างยนต์
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตัดผม ปฏิบัติงานที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เพศชาย หรือ หญิง
มีความรู้ความสามารถในงานตัดผม
รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
3. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 2.ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการตัดผม
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับรถทุ่นแรง ปฏิบัติงานที่ กองบิน 2 จ.ลพบุรี
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีใบอนุญาตขับรถยนต์
มีความรู้ความชำนาญในการขับรถยนต์เป็นอย่างดี
รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ขับรถทุ่นแรงขนาดเบา กลาง หนัก และรถกิจการอื่นที่มีขนาดเดียวกัน
2.ตรวจ ดูแล รักษา ปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบตามระยะเวลาและแก้ไขเหตุขัดข้องเบื้องต้น
3.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้เกี่ยวกับงานยานยนต์ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานยานยนต์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการขับรถยนต์
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments