กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานธุรการ,ช่างไม้ (28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

"กองทัพอากาศ" เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

【★】
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,ช่างไม้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฝูงบิน 206 วัฒนานคร จ.สระแก้ว
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : มีความรู้สามารถด้านคอมพิวเตอร์

รับสมัครในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการ และเอกสาร
ของทางราชการ
๒. รับ-ส่ง เก็บ รวบรวม ร่างและตอบโต้หนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง การประชาสัมพันธ์ การสวัสดิการ และงานธุรการทั้งปวง
๔. ใช้ เก็บ รักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน

– สมรรถนะ
การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : 1. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน สมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ไม่รับสูงกว่า
รับสมัครในวันและเวลาราชการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
2.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
3.ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
4.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
5.ปฏิบัติงานอื่นที่กี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
6.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ทั่วไปด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร 2.ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 3.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
– ทักษะ ความสามารถในงานก่อสร้าง
วิธีการประเมิน : ทดสอบตัวอย่างงาน
– สมรรถนะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์ การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ ประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองทัพอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กองทัพอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments