สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (25 พ.ย. – 29 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,960-15,960
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 พ.ย. – 29 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานพิธีการ
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการ เช่น ติดต่อประสานงานในโครงการต่าง ๆ เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี ภารกิจนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพิธีการ
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้ด้านงานพิธีการ มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

– สมรรถนะ


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษา ควบคุมและใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดง การบรรยาย นิทรรศการ และการเผยแพร่ ฯลฯ

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานด้านโสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ทำหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบ และเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสื่อสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่นแก้ไขปัญหาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและแม่ข่าย ดูแลระบบเครือข่ายและเฝ้าระวังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยคอยดูสัณญาณแสดงเหตุขัดข้องขณะทำงาน รายงานเหตุขัดข้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้ทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับงานด้านคอมพิวเตอร์ มนุษยสัมพันธ์ การสือสาร และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


เกณฑ์การประเมิน : ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมิน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 26 ชั้น 2 สำนักบริหารกลาง สำนักงนาเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments