กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ช่างไฟฟ้าอาวุธ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไม้,ลูกมือช่าง,พนักงานตัดผม,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุนแรง (25 – 29 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้าอาวุธ,ช่างสรรพาวุธ,ช่างไม้,ลูกมือช่าง,พนักงานตัดผม,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุนแรง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 11,930-12,285
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี,ลพบุรี,กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 29 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ชื่อตำแหน่ง : ลูกมือช่าง (ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
อัตราเงินเดือน : 11,930 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ม.ต้น / ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ช่วยเหลือในการซ่อมขั้นต้นเกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ ตามลักษณะงานของหน่วยที่กำหนดขึ้น เช่น ไฟฟ้า ประปา สุขภัณฑ์ สุขาภิบาล อาคาร เครื่องใช้วัสดุ และครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน เป็นต้น
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างเบ็ดเตล็ดภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๓.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย – ความรู้เกี่ยวกับงานช่างเบื้องต้น
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง – ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 11,930 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ชาย
– มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย
– มีความรู้ความชำนาญในการตัดผมเป็นอย่างดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
๓.ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 


ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ชาย
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ และช่างยานยนต์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดสอบยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๓.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
– ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย – ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างยนต์ และช่างยานยนต์
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง – ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไม้ (ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งกองบิน ๒ จังหวัดลพบุรี)
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ชาย
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (งานไม้) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ช่างไม้
๑.สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒.ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๓.ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างก่อสร้าง (งานไม้)
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
– ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง – ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : ช่างสรรพาวุธ
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เคมี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
๑. ผลิต ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง ปรับ ประกอบ ปรับแต่ง โยกย้าย ช่วยเหลือในการทำลาย ตรวจและทดสอบเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ (อาวุธ จรวด กระสุน วัตถุระเบิด ลูกระเบิด อมรภัณฑ์ ยานพาหนะ ทางการยุทธการและสิ่งอุปกรณ์ หรือบริภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสรรพาวุธ)
๒.ตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์และงานซ่อมเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๓.ทำลายอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
๔.ช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ตลอดจนนิรภัยโรงงาน
๕.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างสรรพาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๗.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๘.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทั่วไป ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, เคมี ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้าอาวุธ
อัตราเงินเดือน : 12,285 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าอาวุธ
๑.ติดตั้ง สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ รื้อถอน ตรวจและทดสอบระบบเครื่องควบคุมการยิงเครื่องวัดและเครื่องลดสนามแม่เหล็กเรือ เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลตามมาตรฐานที่กำหนด
๒.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าอาวุธ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๓.ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของวิศวกรไฟฟ้า
๔.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าอาวุธภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๕.ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ – ความรู้ทั่วไป – ภาษาไทย – ความรู้เกี่ยวกับวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างกลโรงงาน
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
– ทักษะเฉพาะเกี่ยวกับตำแหน่ง – ความสามารถหรือทักษะเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานตัดผม
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ต้น – ม.ปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นเพศชายและต้องพ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตัดผม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.ทำความสะอาดสถานที่และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
3.ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานตัดผม 50 ข้อ 2.ทดสอบความรู้ทั่วไป 50 ข้อ
วิธีการประเมิน : การสอบข้อเขียน

– ทักษะ
ทดสอบความสามารถในการตัดผม
วิธีการประเมิน : การสอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
คุณสมบัติส่วนบุคคล
วิธีการประเมิน : การสอบสัมภาษณ์


เกณฑ์การประเมิน : ๑.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นที่ผู้สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบภาควิชาการ) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๒.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 ธ.ค. 2556
สอบวันที่: 06 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 16 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments