โรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ครูผู้สอน (15 – 21 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอนุบาลระยอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 – 21 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ๑.๑ ด้านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑)จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
๒)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
๓)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔)จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕)ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖)จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๗)ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘)ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ ด้าน Bachelor of Social Science
(Comparative Societies and Cultures Cluster)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑)ทำหน้าที่ครูร่วมสอนและประสานงาน (Cor-ordinate) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะในห้อง MEP (Mini – English Program)
๒)จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล และสู่ประชาคมอาเซียน ตามนโยบาลกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
๓)ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔)จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๕)ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๖)จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๗)ทำนุบำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
๑. ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง – ความรู้ทางด้านวิชาเอกที่สมัคร – ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู – ความสามารถทางด้านการสอน ๒. ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน :

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลระยอง :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 22 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 25 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 26 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments