กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน อัตราสิบเอก (5 อัตรา) (21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน อัตราสิบเอก (5 อัตรา)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 22 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


กองพลทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เพศชาย) และสิบตรีกองประจำการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) จำนวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือสำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5
2.2 บิดาและมารดาของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด มิใช่จากการแปลงสัญชาติ
2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.6 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
2.8 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือต้องโทษในคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาททุกประเภท หากตรวจสอบพบภายหลัง หน่วยจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยหรือเคยต้องโทษจาคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ ทบ. จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิก เพิกถอนหรือระงับการบรรจุภายหลังได้

3. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้เป็นอย่างดี
3.1.4 มีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.5 มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์

3.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)
3.2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.2.2 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
3.2.3 มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3.3 ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710) ที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ
3.3.1 เป็นสิบตรีกองประจำการ สังกัด พล.ป. และ นขต.พล.ป. ที่จะปลดพ้นจากกองประจำการใน พ.ย.56 และ พ.ค.57
3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
3.3.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ไม่ต่ำกว่านาทีละ 30 คำ
3.3.4 มีความรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

4. หลักฐานการรับสมัคร
4.1 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.2 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) หรือคำสั่งสิบตรีกองประจำการสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีกองประจำการ
4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดาและมารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
4.4 ใบมรณบัตรของบิดาและมารดา (กรณีถึงแก่กรรม)
4.5 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตรหรือใบสุทธิ
4.6 ใบสำคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ พร้อมแนบผลการตรวจเลือดหาภูมิต้านทานต่อเชื้อโรคเอดส์ (ผลการตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบสำคัญทางทหารสำหรับ
4.7.1 ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจำการ ใช้ สด 8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยครั้งสุดท้าย (ระดับ ผบ.พัน.ขึ้นไป) และประวัติทหารบก (ทบ.100 – 075)
4.7.2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยรักษาดินแดน ใช้ สด 8 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร
4.8 คำสั่งแต่งตั้งยศทหาร (เฉพาะผู้ที่เคยได้รับการแต่งตั้งยศ)
4.9 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น
4.10 เอกสารตามข้อ 4.2 – 4.9 ให้ถ่ายเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมนำตัวจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย
4.11 การรับสมัครจะรับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5. คะแนนเพิ่มแก่ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. ดังนี้
5.1 เป็นบุตรทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ซึ่งประสบอันตรายทุพพลภาพในขณะปฏิบัติหน้าที่ ฯ เพิ่มให้ 10 ใน 100 คะแนน
5.2 ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหาร เพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุด ดังนี้
5.2.1 ชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5.2.2 ชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 4 ใน 100 คะแนน
5.2.3 ชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 3 ใน 100 คะแนน
5.3 เป็นบุตรของทหาร ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สังกัด ทบ. ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน เว้นกรณีผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่ ให้นาหลักฐานของ บิดา – มารดา ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับสิทธิตามหลักเกณฑ์ ฯ ต่อไป
5.4 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการมาแล้ว เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน
5.5 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สังกัด ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลด เนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ 5 ใน 100 คะแนน (ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา)

6. วิชาที่สอบ
6.1 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
6.1.1 ภาควิชาการ
– กฎระเบียบการจราจรทางบก จำนวน 10 คะแนน
– ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น จำนวน 10 คะแนน
– วิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชา ภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
6.1.2 ภาคปฏิบัติ
– การนารถเข้าจอดในที่จากัด จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามช่องทางบังคับ จำนวน 10 คะแนน
– การขับรถตามเส้นทางตามกฎจราจร จำนวน 10 คะแนน
– การปรนนิบัติบารุงยานยนต์ จำนวน 10 คะแนน
6.1.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน
6.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) , เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)
6.2.1 ภาควิชาการ
– ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555 จำนวน 30 คะแนน
– วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คะแนน
6.2.2 ภาคปฏิบัติ
– พิมพ์ดีดภาษาไทย จำนวน 30 คะแนน
6.2.3 สัมภาษณ์ จำนวน 20 คะแนน

7. รายละเอียดอื่น ๆ
7.1 เปิดรับสมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 0900 – 1600 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.2 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรับฟังคาชี้แจงในการสอบ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 1000 ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.3 สอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 และวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 เวลา 0900 – 1600 ณ กองบัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม ตำบลท่าแค อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ดังนี้
7.4.1 ประกาศผลสอบตำแหน่ง พลขับรถรอบแรก ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อไปสอบรอบสองที่ รร.ขส.ขส.ทบ. ต่อไป
7.4.2 ประกาศผลสอบตำแหน่ง เสมียนและเสมียนธุรการกองร้อย ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไป

8. ระเบียบการเข้าสอบ
8.1 การแต่งกาย : ชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นและให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการควบคุมการทดสอบในวันทดสอบด้วย
8.2 ห้ามนำตาราและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ

ฝ่ายกำลังพล โทร. 0-3678-6372–3 ต่อ 35010-2


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารปืนใหญ่ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 12-13 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 20 ธ.ค. 2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments