กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ อัตรา ส.อ.(11 อัตรา) (11 – 04 ธ.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารราบที่ 4 เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: อัตรา ส.อ.(11 อัตรา)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 04 ธ.ค. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640, 120) 4 อัตรา
– ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 722, 760) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631, 635) 2 อัตรา
– ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ (ชกท.631) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ (ชกท.631) 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พลสูทกรรม (ชกท.940) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี สำหรับนายสิบกองหนุนที่สมัครคัดเลือกบรรจุกลับเข้ารับราชการ ผู้ที่มีชั้นยศ สิบตรี – สิบโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ( กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พุทธศักราช 2540) ) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 งดบรรจุบุคคลที่เพศไม่ตรงกับเพศกาเนิด
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย งดบรรจุผู้ที่มีประวัติคดีอาญาทุกประเภท โดยเฉพาะ ข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2527 – พ.ศ.2534 )
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไป กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กาหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก
3.2 ตำแหน่ง เสมียน
3.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี( เกิด พ.ศ.2527 – พ.ศ.2538 )
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือเทียบเท่าขึ้นไปสาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2.3 สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย / ภาษาอังกฤษได้ดี โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีด และคอมพิวเตอร์
3.3 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างยานยนต์ และช่างเครื่องยนต์
– ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ( เกิด พ.ศ.2527 – พ.ศ.2538 ) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชา ช่างยนต์ เท่านั้น สาหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมา เรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.4 ตำแหน่ง พลสูทกรรม
3.4.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุน ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
( เกิด พ.ศ.2527 – พ.ศ.2538 ) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.4.2 มีความรู้ความสามารถในด้านคหกรรมและโภชนาการ
3.4.3 สามารถประมาณการในการประกอบอาหารได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร
4.2 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ( ไม่รับใบประกาศ )
4.3 สำเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน
4.4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบและบิดามารดา
4.5 สำเนาสมุดประจ่าตัวทหารกองหนุน ( สด.8 )
4.6 สำเนาทะเบียนกองประจ่าการ ( สด.3 )
4.7 สำเนาประวัติทหารบก ( แบบ ทบ.100 – 075 )
4.8 หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา ( รับรองไม่เกิน 6 เดือน )
4.9 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล ของผู้สมัคร และบิดา มารดา ( ถ้ามี )
4.10 สำเนามรณบัตร ของ บิดา มารดา ( ถ้ามี )
4.11 ใบรับรองแพทย์ของ รพ.ค่ายทหาร ( แบบทั่วไปไม่เกิน 6 เดือน )
4.12 รูปถ่าย 1 นิ้ว หน้าตรง ( ไม่เกิน 6 เดือน ) จ่านวน 2 รูป
5. กำหนดการขายใบสมัครและรับสมัคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 0830 – 1630 ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) สำหรับการรับสมัครจะรับสมัครเฉพาะที่กองพล ทหารราบที่ 4 โดยจะงดขายและรับสมัคร ในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสถาปนาหน่วย

6. สถานที่ขายใบสมัครและรับสมัคร
6.1 สถานที่ขายใบสมัคร
– กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก
– กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
– กรมทหารราบที่ 14 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
6.2 สถานที่รับสมัคร
– กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก

7. กำหนดการสอบคัดเลือก
7.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 เวลา 0900 เป็นต้นไป ณ สถานที่ตามข้อ 6 และทางเว็บไซด์ พล.ร.4 หรือ กกล.นเรศวร ( http:// www.rta.mi.th/23100u/ หรือ http://www.naresuantaskforce.com/index.php )
7.2 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556
7.2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เวลา 0700 เป็นต้นไป โดยให้พร้อมเวลา 0645 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดวอร์มหรือชุดกีฬา
7.2.2 การทดสอบภาควิชาการ ความรู้พื้นฐานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) และความรู้ตามตำแหน่งที่กำหนด เวลา 1500 – 1730 พร้อมเวลา 1330 ณ บริเวณสนาม ด้านหลังกองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่าบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ
7.3 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556
– ทดสอบภาคปฏิบัติเฉพาะตำแหน่ง ( ทุกตำแหน่ง ) เวลา 0800 โดยพร้อมเวลา 0730 ณ บริเวณสนาม กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก การแต่งกาย ชุดสุภาพ

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 0900 เป็นต้นไป ณ กองพลทหารราบที่ 4 และทางเว็บไซด์ พล.ร.4 หรือ กกล.นเรศวร ( http://www.rta.mi.th/23100u/หรือhttp://www.naresuantaskforce.com/index.php )

9. อื่น ๆ
9.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่าบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 055 245070 – 9 ต่อ 73252, 73254 ในเวลาราชการ
9.2 การด่าเนินการสอบคัดเลือกบรรจุทหารกองหนุนและนายสิบกองหนุนเข้ารับราชการ ในครั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 4 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อด่าเนินการสอบคัดเลือกไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากปรากฏว่า มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ได้แอบอ้างหรือกล่าวอ้างสำหรับการช่วยเหลือผู้สมัคร หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยเรียกร้องเอาทรัพย์สิน หรือค่าตอบแทนใด ๆ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามให้แจ้งต่อคณะกรรมการ หรือ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ทราบโดยตรง เพื่อดำเนินการตามระเบียบ และหากมีหลักฐานที่สามารถดำเนินการได้จะมีรางวัลนำจับพร้อมทั้งจะรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสเป็นอย่างดี
 


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 4 :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

ณ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 ธ.ค. 2556
สอบวันที่: 12-13 ธ.ค. 2556
ประกาศผลสอบ: 19 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments