ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศอาวุโส (13 – 21 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 – 21 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศและสนับสนุนระบบงานหลัก ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานบริหารโครงการสารสนเทศอาวุโส – ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
– คุณวุฒิปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ บัญชี การเงินการ ธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ทางด้านการบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ ในตำแหน่ง Project Manager ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
– มีประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel Power Point และ Microsoft Project Management เป็นอย่างดี
– หากมีประสบการณ์ทางด้านการทดสอบระบบงาน การ Implementation Software Package จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทรศัพท์ 0-2202-1246 และ 0-2202-1951 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ 08.30 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 29 พ.ย. 2556
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments