กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา),นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน) (11 – 29 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา),นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 16,400-18,040
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน)
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : (1)สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ
(2)เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงการค้าเสรี การเปิดเสรีทางการค้า การประสานงานเครือข่ายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์กระทรวง/กรม การติดตามและประเมินผลตามแผนงาน การพัฒนาระบบราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียน
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะ/สมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจา)
อัตราเงินเดือน : 16,400-18,040 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
-เป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบ
ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม/การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
(เป็นภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
๒.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๓.ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ทักษะ/สมรรถนะ : การใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม

เงื่อนไข : ไม่รับโอน


วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 29 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ธ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments