สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นิติกร (30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์ ที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับรูปแบบของธุรกิจการเงินนอกระบบ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
(3) ศึกษาข้อมูล รวบรวมข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและการดำเนินคดี
(4) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ ข้อกฎหมาย และคำพิพากษาฎีกา เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอความเห็นเบื้องต้น
(5) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานทางกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน
(7) เผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นแชร์ พร้อมจัดทำสื่อประกอบการเผยแพร่แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ต.ค. – 5 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments