ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (25 – 31 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: หัวหน้าธุรกิจสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขา,หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย,ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: สาขา สกลนคร,อุดรธานี,ชัยภูมิ,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,นครราชสีมา,น่าน,หนองคาย,ยโสธร,ปราจีนบุรี,อยุธยา,พัทลุง,นวนคร,นครพนม,มุกดาหาร,นางรอง,พล,สว่างแดนดิน,บัวใหญ่,ย่อยบิ๊กซี นวนคร
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งผู้บริหารสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
ตำแหน่งหัวหน้าธุรกิจสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขา หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย
และผู้รักษาเงินสาขาย่อย

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคารในตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาและสาขาย่อยของธนาคาร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่ สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด
ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ลำดับ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ

คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลภายนอก

1

หัวหน้าธุรกิจสาขา
(เกรด 9)

-สาขาสกลนคร
-สาขาอุดรธานี
-สาขาชัยภูมิ
-สาขาสุรินทร์
-สาขาศรีสะเกษ
-สาขานครราชสีมา

– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์  หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อในสถาบันการเงินมาแล้ว  ไม่น้อย
กว่า 7 ปี

2

หัวหน้าบริหารจัดการสาขา(เกรด 9)

 

 

-สาขาน่าน
-สาขาหนองคาย
-สาขาศรีสะเกษ
-สาขายโสธร
-สาขาปราจีนบุรี
-สาขาพระนครศรีอยุธยา
-สาขาพัทลุง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือ
สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– มีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
ธนาคาร

3

หัวหน้าบริหารจัดการ   สาขาย่อย (เกรด 8)

-สาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร  

– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
– คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี  หรือ
สาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
– มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
–  มีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของ
ธนาคาร

4

ผู้รักษาเงินสาขาย่อย
(เกรด 8)

-สาขาย่อยนครพนม
-สาขาย่อยมุกดาหาร
-สาขาย่อยนางรอง
-สาขาย่อยพล
-สาขาย่อยสว่างแดนดิน
-สาขาบัวใหญ่

–  อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
–  คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี
การตลาด การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ใน
สถาบันการเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
– มีความรู้ความสามารถในการจัดการเงินสดประจำวัน

หมายเหตุ สาขาที่เปิดรับสมัครดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงและรองรับสาขาที่จะมีอัตราว่างในอนาคต

เอกสารประกอบการรับสมัคร (แนบไฟล์)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร

เอกสารประกอบการรับสมัคร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว แนบไพล์ใบสมัคร
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครผ่าน Web Site ของธนาคาร (www.ghbank.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือทาง www.ghbank.co.th

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและเอกสารของผู้สมัครครบถ้วนเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2556
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น


วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) :

สมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments