กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ชั้นสัญญาบัตร (พยาบาลวิชาชีพ,ทันตแพทย์,นายแพทย์) (1 – 15 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: ชั้นสัญญาบัตร (พยาบาลวิชาชีพ,ทันตแพทย์,นายแพทย์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 34
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
สายวิทยาการ เหล่าทหารแพทย์
เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตรสายแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ด้วย กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จำนวน
๑๖ อัตรา ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๗ อัตรา
มีรายละเอียดดังนี้.-
๑. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร มีรายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร
สัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยกำเนิดก็ได้
๒.๒ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์
ของบุคคลที่ สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘
๒.๓ มีความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่น
ตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๖ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก
เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิด
หรือหนีราชการ
๒.๘ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๙ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)
๓. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
๓.๑ ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมี
อายุระหว่าง ๑๘ ปีบริบูรณ์ ถึง ๓๕ ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๓๙) ในปีที่จะบรรจุเข้ารับ
ราชการ
๓.๒ เป็นผู้ที่ …
– ๒ –
๓.๒ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่ง
ที่จะสมัครสอบโดยมีผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่า ๒.๒๐
๓.๓ ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม
จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันรายงานตัว
การประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
๓.๔ ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอื่น ที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้ จะไม่รับโอน
และย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละ
ตำแหน่งที่รับสมัครเท่านั้น
๓.๕ ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุ และสามเณร ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕
ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๘
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสายแพทย์ (ตามผนวก ข. แนบท้าย
ประกาศนี้)
๔.๒ รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา
ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๓ รูป (เหมือนกันทุกรูป)
๔.๓ คุณวุฒิการศึกษาประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสำเนา
หนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
(Transcript) อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามสาขาที่กำหนด อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด โดยแสดงวัน
เดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๕.๑ กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับ
ผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของ บิดาและมารดา มาแสดงด้วย
๔.๕.๒ กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ให้นำใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดาด้วย
๔.๕.๓ กรณีที่ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ของผู้สมัครมิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติ
ไทยจะต้องแสดงหลักฐานของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น สูติบัตร
ของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครซึ่งแสดงว่าบิดา
หรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
๔.๕.๔ สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครและของบิดาหรือ
มารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.๓ หรือ สด.๘ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ชุด
๕. เงื่อนไข …
– ๓ –
๕. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริง
หากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์
ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที ยกเว้นกรณีที่หน่วยรับบรรจุมีเหตุผลความจำเป็นในความขาดแคลน
กำลังพลปฏิบัติงาน และไม่มีผู้มาสมัครสอบในตำแหน่งที่เปิดสอบ จึงให้ผู้สมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะบางประการ และเคยสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบครั้งนี้
โดยที่หน่วยรับการบรรจุจะต้องยืนยันเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบรายงานการขอ
บรรจุเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสต่อไป
๕.๒ ผู้สมัครต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครว่าเป็นเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย
๕.๓ กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในใบสมัครอันเกิดจากผู้สมัคร
สอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม่
๕.๔ ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อย่าง
ใกล้ชิด
๕.๕ ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการ
ตามที่กำหนด หากไม่พึงประสงค์ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
๖. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ ๔ ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์
ทหารอากาศ (ชั้น ๒) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๔๙๖๖ ,
๐๒ ๕๓๔ ๒๕๗๐ – ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
๗. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบ และการประกาศผลการสอบทุกขั้นตอน
จะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ธีระภาพ เสนะวงษ์
(ธีระภาพ เสนะวงษ์)
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
สำเนาถูกต้อง
น.ท.วัชรินทร์ พงษ์ศิลป์
(วัชรินทร์ พงษ์ศิลป์)
หก.กกพ.บก.พอ.
๑๔ ต.ค.๕๖

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ :

สมัครด้วยตนเอง ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมแพทย์ทหารอากาศ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments