ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10 (บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4-10
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานกลยุทธ์การตลาด ระดับ 4 – 10 เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ (จำนวน 4 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ทำหน้าที่กำหนดและบริหารนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ จัดหา บริหารและสนับสนุนข้อมูล บริหารการขายและการตลาด รายงาน จัดทำระบบเตือนภัยด้านสินเชื่อ ติดตามสถานะคำขอสินเชื่อของลูกค้า อบรมเชิงปฏิบัติการ (On The Job Training) เพิ่มทักษะพนักงานประจำศูนย์ต้นแบบ แสวงหาลูกค้าเป้าหมายและพัฒนาเทคนิคการขายให้กับธนาคาร การวิเคราะห์สินเชื่อ และการอนุมัติวงเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และจัดทำคู่มือ ตลอดจนการจัดหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นและพัฒนาเครื่องมือช่วยในกระบวนการสินเชื่อของศูนย์ธุรกิจของธนาคารให้เจริญเติบโต งานรวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556
2.2 ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการรักษาฐานลูกค้าปัจจุบันและสร้างฐานลูกค้าใหม่ การรักษาความสัมพันธ์หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า การเจรจาต่อรอง การให้บริการสินเชื่อลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2.3 มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์กลยุทธ์เงินกู้ร่วม (Syndication Loan) หรือวิเคราะห์เงินกู้ในรูปแบบต่าง ๆ และสรุปเพื่อพิจารณาการให้สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มีวงเงินในการอนุมัติไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการ บริษัท หรือธุรกิจ SME เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.4 สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน หรือมีทักษะทางด้านการตลาด การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.5 หากสามารถพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีนกลาง (Mandarin) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ และมีความทุ่มเท เสียสละ
2.7 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ
3.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
3.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
3.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคทั่วไปซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรคติดต่ออื่นๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี
3.10 ไม่เคยทุจริตในการเข้าสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส. มาก่อน

4. การรับสมัคร

4.1 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ ตึก Tower ชั้น 16 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.30 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะวันทำการเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 7 -21 ตุลาคม 2556 หากมีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอกับความต้องการของธนาคาร ธนาคารจะขยายระยะเวลาการรับสมัครต่อไปอีกไม่เกิน 15 วัน
4.2 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

5. การคัดเลือก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

5.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผู้สมัครต้องนำเสนอผลงานของตัวเองที่ผ่านมา ให้คณะกรรมการสัมภาษณ์เป็นผู้พิจารณา โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
5.2 การทดสอบบุคลิกภาพ (ไม่มีคะแนน) วัดบุคลิกภาพผู้สมัครกับความเหมาะสมของธ.ก.ส. โดยธนาคารจะทำการประเมินผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ และจะนำผลการทดสอบบุคลิกภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการคัดเลือก

ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

6. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

6.1 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมกำหนดเลขประจำตัวสอบเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร
6.2 ธนาคารจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์ และจะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกตามลำดับตามอัตราว่างของส่วนงาน

7. อัตราเงินเดือน

ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน โดยเทียบเคียงกับส่วนงานที่มีลักษณะงานเดียวกันบวกกับค่าประสบการณ์ในการทำงานที่ตรงตามความต้องการปีละ 6 % ไม่เกิน 5 ปี

8. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน

ผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ธนาคารจะประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล ธนาคารกำหนดให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอีกครั้งในอีก 3 เดือนถัดไป หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นครั้งที่ 2 ธนาคารจะเลิกจ้างทันที

9. เงื่อนไขการเรียกตัวปฏิบัติงาน

ธนาคารจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับตามอัตราว่าง ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามแบบที่ธนาคารกำหนด และสืบประวัติตามระเบียบของธนาคาร พร้อมทั้งทำหนังสือค้ำประกันตามที่ธนาคารกำหนด สำหรับผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ได้รับการเรียกตัว ธนาคารจะขึ้นบัญชีสำรองไว้จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ กรณีส่วนงานภายในธนาคารนอกเหนือจากตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครมีอัตราว่าง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในบัญชีสำรองที่เหลืออยู่เข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ วุฒิการศึกษา ขีดความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามที่ธนาคารกำหนด และเรียกตัวผู้ผ่านเกณฑ์ตามตำแหน่งที่ว่างได้โดยไม่เรียงลำดับ

10. เงื่อนไขในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร

ธนาคารจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร โดยจะจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์ต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้

ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้องตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ทุกขั้นตอน และจะตรวจสอบอีกครั้งเมื่อผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและวันรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน หากปรากฏว่าคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

อย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ เพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญา กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 4 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ
ประสบการณ์ : 5 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : เศรษฐศาสตร์

คณะ : บัญชี

สถานที่ : อำเภอ/เขต : กรุงเทพมหานคร(จตุจักร)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) :

สมัครด้วยตนเอง/อินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ธกส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments