งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสืบสวนสอบสวน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานขับเครื่องจักรกล (11 – 21 ต.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสืบสวนสอบสวน,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการอุตสาหกรรม,นายช่างรังวัด,เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานขับเครื่องจักรกล
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,960-17,290
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
อัตราเงินเดือน : – บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ชนิดที่ 2
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกล ชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.2 รถตักทุกแบบ ขนาดเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 150 แรงม้า
1.3 รถกระบะที่มีความจุตั้งแต่ 5 – 10 ลูกบาศก์หลา
1.รถลาก รถพ่วง ขนาดไม่เกิน ๒๐ ตัน
2. บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกล
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : จัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล บันทึกข้อมูล รวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นายช่างรังวัด
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง และช่างโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรังวัดและงานคำนวณ เพื่อหาระยะ ระดับ มุมพื้นที่ ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ ทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการรังวัด การทำแผนที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูล จากการรังวัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรม บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โลจิสติกส์ การจัดการ อุตสาหการ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการด้าน โลจิสติกส์ เพื่อการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมวางแผนการทำงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ตามที่กำหนดให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมหรือเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนา โลจิสติกส์อุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการจัดการ ทางนิติศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน และทางคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติ และการรายงานต่างๆ วางแผนและติดตามงาน ติดต่อนัดหมาย จัดเตรียมการประชุม จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลทั้งในและต่างประเทศ ปฏิบัติงานสารบรรณ การเงินและบัญชี การพัสดุของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวน
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกฎหมายแร่ และงานด้านการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ และประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวน งานป้องกันและปราบปราม ตลอดจนงานด้านการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฏหมายว่าด้วยแร่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 17290 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์
สมรรถนะผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะและด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : หน้าที่รวบรวมและประมวลข้อมูลสำรวจ ด้วยคอมพิวเตอร์ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย ศึกษาวิเคราะห์ วางระบบ เขียนคำสั่งโปรแกรม และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ ประมวลผลเชื่อมโยงระบบข้อมูลโครงการกับของกรมและหน่วยงานต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 – 21 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments