Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ก.พ. ผลสอบ ภาค ก.ก.พ. (2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ. ผลสอบ ภาค ก.ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2556 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 17,927 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ได้ทราบว่า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. หนังสือรับรองผลสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
 2. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่างๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. โดยหนังสือรับรองฉบับนี้ จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.ในครั้งนี้ (ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556)
 3. ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.จะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้บันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้
 4. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นๆ
 5. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. ให้ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้
 6. หากปรากฎภายหลังว่าาผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

คำแนะนำจากแอดมิน: ให้พิมพ์ประกาศหน้าแรก และหน้าที่มีรายชื่อของตนเอง พร้อมประกาศฉบับนี้เก็บไว้ ซึ่งอาจจะต้องใช้กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจะต้องใช้ใบรับรอง แต่ใบรับรองออกไม่ทันหรือยังไม่ได้รับ
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
ตรวจผลสอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments