กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557 (15 – 29 พ.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่:
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557

– วันที่ 15 – 22 พ.ย. 2556 จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัครฯ ราคาชุดละ 100 บาท ณ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

– วันที่ 23-29 พ.ย. 2556 รับสมัคร/จำหน่ายระเบียบการ/ใบสมัครฯ ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี ในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ เกิดปี พ.ศ.2527-2539 (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2527-31 ธ.ค. 2539) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 2. เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 1. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
 2. เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)

 

 • คุณสมบัติทั่วไป
 1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 2. มีสัญชาติไทยและบิดารมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 3. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
 4. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) และ กฎกระทรวงฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กก. ขึ้น
 5. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 6. ไม่อยู่ในสมณเพศ
 7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 9. ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
 10. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการมาก่อน
 11. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือ สารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 12. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองรอบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 13. ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :

สมัครด้วยตนเอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 – 29 พ.ย. 2556

อ่านต่อคลิกเลือกหน้า: 1 2

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments