โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA) เปิดรับสมัคร  ครู (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA) เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 30,000-55,000
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: ระยอง
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนรัฐในการสรรค์สร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาแรกในปี 2558

มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์รับสมัครครูในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาเคมี 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
 • ครูสาขาวิชาพลศึกษา 1 ตำแหน่ง
  หรือศิลปะ หรือดนตรี
  หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ ครูสาขาวิชาเคมี ครูสาขาวิชาชีวิวิทยา และครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิทยานิพนธ์) หรือปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนระดับปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือปริญญาเอกตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (รวมผู้กำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา และผู้กำลังทำวิทยานิพนธ์)

ครูสาขาวิชาภาษาไทย ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา และครูสาขาวิชาพลศึกษา หรือศิลปะ หรือดนตรี หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดง

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท (หลักสูตรวิทยานิพนธ์) หรือปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือปริญญาโทตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือปริญญาเอกตั้งแต่
3.50 ขึ้นไป (รวมผู้กำลังศึกษาในภาคสุดท้ายของโปรแกรมการศึกษา และผู้กำลังทำวิทยานิพนธ์)

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

1. สามารถปฏิบัติงานให้แก่โรงเรียนได้เต็มเวลา และประจำที่จังหวัดระยองได้
2. ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
5. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับโรงเรียน
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ผู้จบการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และ/หรือมีประสบการณ์ในการสอนหรือการทำงานในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครทุกตำแหน่งกรุณายื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครดังนี้

1. จดหมายแสดงความจำนงการสมัครงาน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. เอกสารการผ่านงานตามที่กรอกไว้ในใบสมัคร (ถ้ามี)
5. ประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
6. จดหมายแนะนำหรือจดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ หรือมากกว่า โดยอย่างน้อย 1 ฉบับมาจากอาจารย์ที่เคยสอน ขอให้ผู้สมัครเสนอชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Email Address ของบุคคลอ้างอิงมาในส่วนสุดท้ายของประวัติย่อด้วย จากนั้นมูลนิธิฯ จะติดต่อกับบุคคลอ้างอิงโดยตรง ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการติดตามให้บุคคลอ้างอิงส่งจดหมายแนะนำหรือจดหมายรับรองมายังโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก ภายใน 15 วันหลังจากวันหมดเขตการรับสมัคร

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานมายัง
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
สำนักงาน SCI 1st FRC (ตรงข้าม Amazon Embrace)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อ: สุนันท์ ธรรมเถกิงกิจ
อีเมล์: sunan.t@pttplc.com

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน ภารกิจของครู ค่าตอบแทน สวัสดิการและเงื่อนไขทั่วไปในการจ้างได้ที่ www.rasathailand.net

หมายเหตุ: 1. การรับสมัครครูข้างต้นเปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีและไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในกรณีผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โรงเรียนจะส่งเสริมและพัฒนาให้สามารถขอรับใบอนุญาตดังกล่าวภายใน 2 ปี

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่จะกำหนดในวันทำสัญญาให้ได้ภายใน 1 ปี

ภารกิจ คุณสมบัติ และสมรรถนะของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง

1. ภารกิจ

ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง ปฏิบัติภารกิจเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เป็นการสอนตามตารางสอนปกติเฉลี่ย 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และปฏิบัติภารกิจอื่นอีก 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็นเวลาปฏิบัติงานปกติสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ตามรายละเอียดในตาราง 1

ตาราง 1 ภารกิจและหน้าที่ของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองต่อสัปดาห์

ภารกิจ

ชั่วโมง/สัปดาห์

1. สอนนักเรียนตามตารางสอนปกติไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

12

2. เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง กำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมตามเกณฑ์ขั้นต่ำ จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูทุกคนต้องจัดเวลาเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง

2

3. เป็นปรึกษาการทำงานวิจัยของนักเรียน

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองกำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องทำงานวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง และ ต้องจัดทำรายงาน นำเสนอผลงาน ทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร วิชาการของโรงเรียน หรือวารสารวิชาการอื่นๆ จึงจะถือว่าจบการศึกษาโดยสมบูรณ์ โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูทุกคนต้องจัดเวลาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำงานวิจัยของนักเรียน เฉลี่ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

6

4. เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง มีห้องเรียนจำนวน 12 ห้องเรียน โรงเรียนกำหนดให้มีครูที่ปรึกษา ประจำชั้นห้องเรียนละ 2 คน จึงจำเป็นต้องมีครูที่ทำหน้าที่ครู ที่ปรึกษาประจำชั้นทั้งสิ้น 24 คน โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูต้องจัดเวลาสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะเป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง

1

5. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน

หลักสูตรของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองกำหนดให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่ำตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษา โรงเรียนจึงกำหนดให้ครูต้องจัดเวลาสำหรับจัดและร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียน เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

1

6. การเตรียมการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการทำงานวิจัยของครู

นักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเป็นผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ลึกซึ้ง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนมากกว่านักเรียนทั่วไปในวัยเดียวกัน ดังนั้น ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองจำเป็นต้องใช้เวลามากในการศึกษาค้นคว้าเพื่อ เตรียมการสอน เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้จึงจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท้าทายและตอบสนองต่อศักยภาพและความสามารถของนักเรียนได้

นอกจากนั้น ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองต้องใช้เวลาจำนวนหนึ่งในการพัฒนาตนเอง ในการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และต้องทำงานวิจัย ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยในสาขาวิชาที่สอน เพื่อนำผลมาใช้ช่วยให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ของตนเองมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

โดยเฉลี่ยครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอน, การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน, การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้, การพัฒนาตนเอง, และการทำงานวิจัย ประมาณสามในสี่ของเวลาที่สอนในแต่ละสัปดาห์ หรือประมาณ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

9

7. การตรวจงาน การตรวจการบ้าน และการให้คำปรึกษา

งานและการบ้านที่ครูต้องคิดค้นเพื่อมอบให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษไปศึกษาค้นคว้าหา คำตอบด้วยตนเอง ปกติจะมีปริมาณ มีความยาก และมีความท้ายทายมากกว่างานและการบ้าน ที่ให้กับนักเรียนทั่วๆไป บางครั้งครูต้องให้งานหรือการบ้านที่แตกต่างกันเป็นรายบุคคล เพื่อท้าทายศักยภาพ ความสามารถ ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน ที่แตกต่างกันไป

ในการทำงานหรือทำการบ้าน นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษแต่ละคนจะมีวิธีคิด วิธีทำ และวิธีแก้ปัญหาที่เป็นของตนเอง ที่แตกต่างกันไป ครูต้องใช้เวลาในการเตรียมงาน และเตรียมการบ้าน รวมถึง ต้องใช้เวลาในการตรวจงาน และ ตรวจการบ้าน มากกว่าปกติทั่วไป รวมถึงต้องให้คำอธิบายกับนักเรียน เป็นรายบุคคล เพราะแต่ละคนคิด ทำงาน และ ทำการบ้านด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป

นอกจากนั้นนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเหล่านี้มักสนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วนำปัญหาข้อสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นมาขอคำปรึกษาจากครูเป็นรายบุคคลเสมอๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองต้องใช้เวลาในการทำภารกิจนี้ประมาณสามในสี่ของเวลาที่สอน ในแต่ละสัปดาห์ หรือประมาณ 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

9

รวม

40

2. คุณสมบัติและสมรรถนะ

ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองไม่ได้มีภาระหน้าที่เพียงเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความสามารถของนักเรียนทางด้านเนื้อหาวิชาเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีภาระหน้าที่ในการพัฒนานักเรียนให้มีอุดมการณ์ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้มีจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม เป็นนักปราชญ์ นักคิด และนักสร้างสรรค์ ของสังคมไทยในอนาคต เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความเสียสละทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ รู้จักตนเอง และสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างเหมาะสม อีกด้วย

ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง นอกจากต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเช่นเดียวกับครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วๆไปแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะเหล่านี้อีกด้วย

1) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตลอดจน สื่อ ตำราเรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินของนักเรียนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง กำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้น ครูของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองทุกคน นอกจากต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่สอนอย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังจำเป็นต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยมอีกด้วย จึงจะสามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) มีความรู้ มีความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น และมีความศรัทธาในอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน

3) มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีบุคลิกภาพของการเป็นครู มีสุขภาพจิตที่ดีเยี่ยม

4) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้และศาสตร์การสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้มีอุดมการณ์ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนได้

5) มีศักยภาพในการสร้างเครือข่าย สามารถประสานความร่วมมือและการสนับสนุน จากสถาบัน อุดมศึกษา ศูนย์วิจัย และหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้

6) มีความเป็นนักวิชาการ รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและ
องค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลการวิจัย ด้านการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7) มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งเพื่อการค้นหาข้อมูลและการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีเยี่ยม

8) มีพื้นฐานองค์ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ควรมีวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทในสาขาวิชาที่สอนและมีประสบการณ์ในการวิจัยหรือเคยทำวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สามารถเป็นที่ปรึกษาการทำงานวิจัยของนักเรียนได้

9) สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาในวันปฏิบัติงานปกติหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือในวันหยุดเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นครั้งคราวตามความจำเป็น เพื่อการพัฒนาตนเองและเพื่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ตามอุดมการณ์และเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียน

สวัสดิการ: อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับพนักงานของ ปตท.

เงินเดือนแรกบรรจุของครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA)

วุฒิการศึกษา

เงินเดือนแรกบรรจุ

ปริญญาเอก

55,000 บาท

ปริญญาโท

42,500 บาท

ปริญญาตรี

30,000 บาท

http://www.ctechinter.com/Image/PTT%20LOGO%204.jpgRayong Science Academy Foundation

PTT Group

With an intention to support Thailand on human resources development in research and innovation to achieve self-reliance on science and technology, PTT Group has established the Rayong Science Academy Foundation as a licensed authority to institute a science high school for the purpose of nurturing Thai youth who are gifted in mathematics and science to reach their full potential. The school is scheduled to be open in the 2015 academic year.

In preparation for the school opening to have highly qualified teaching staff, the Rayong Science Academy Foundation and PTT Group are hereby announcing a number of teaching posts available as follows:

· Mathematics teachers 2 positions
· Physics teachers 2 positions
· Chemistry teachers 2 positions
· Biology teachers 2 positions
· English Language teachers (EFL/EAP/ESL) 2 positions
· Thai Language teacher 1 position
· Social Studies teacher (History/Geography/Economics) 1 position
· Physical Education/Arts/Music/Dance/or Drama teacher 1 position

Specific Qualifications

Teachers of Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, and English Language:

· Master’s degree (thesis program) or PhD in the field with a GPA of at least 3.50 for master’s degree, and 3.50 or above for PhD (including PhD candidates in the final semester or working on dissertation).

Teachers of Thai Language, Social Studies, Physical Education/Arts/Music/Dance/or Drama:

· Bachelor’s degree or Master’s degree (thesis program) or PhD in the field with a GPA of 3.00 or above, 3.50 or above for master’s degree, and 3.50 or higher for PhD holders (including candidates in the final semester or working on dissertation).

General Qualifications

Applicants for all positions should possess or meet the following requirements:

1. Committed to work full-time and to reside at the school’s residence in Rayong
2. Not being a bankrupt, neither being incompetent nor quasi-incompetent
3. Never having been imprisoned by a final court verdict, except for offences by negligence or careless grounds, or petty offences
4. Not holding a political position, neither being a local council member, local administration leader/member, nor an administrator/member or advisor of a political party
5. Not having a business indicating a conflict of interest with the school
6. Having a high level of English proficiency. Applicants with study or work experiences in English-speaking countries would be especially considered.

Application Documents and Credentials

Applicants for any position need to submit the following documents online or in hard copy:

1. A statement of purpose giving details on a motivation to apply for the position
2. A copy of national identification card
3. A copy of transcript of all degrees/programs of study
4. Certified statement(s) of work experience from employer(s) (if applicable)
5. A copy of a curriculum vitae (CV) in English
6. Two or more Letters of Reference (LoR), at least one from a college professor or an academic advisor. Please include names, addresses, phone numbers (particularly mobile phone numbers), and email addresses of all referees at the final section of your CV. It is an applicant’s responsibility to make sure that each referee sends the LoR to PTT Group Science and Technology Institute Project within 15 days after the closing date of the application.

Interested persons are invited to apply for positions by sending documents by 31st October 2013 to

PTT Group Science and Technology Institute Project

SCI 1st FRC Office (Opposite to Amazon Embrace)

PTT Public Company Limited

555 PTT Building 1, 1st Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900

Attention: Sunan Thamthakerngkit

Email: sunan.t@pttplc.com

For more information regarding the school, duties, compensation, benefits and employment conditions, please visit our website at www.rasathailand.net

Notes:

1. Application is open to all potential teachers with or without professional teacher licenses. In the case that a successful applicant has not yet possessed a professional teacher license, the school will facilitate the applicant to obtain a professional teacher license within two years.

2. Successful applicants must further develop their English competency to meet the school English requirement within one year from the date of employment.

Rayong Science Academy (RASA)

Teacher’s Role and Responsibility, Qualification and Competency

1. RASA Teacher’s Role and Responsibility

A RASA teacher is required to work not less than 40 hours per week, 12 hours of which are assigned for classroom teaching and 28 hours are for other duties. Details are as follows:

A RASA Teacher’s Role and Responsibility

Hour (s)/Week

1. Be responsible for regular teaching activity

12

2. Be an advisor for student club activities.

According to the school’s graduation criteria, a RASA student is required to participate in club activities to meet a minimum specified criterion. Therefore, a RASA teacher must serve as an advisor for student’s club activities for an average of not less than 2 hours per week.

2

3. Be an advisor for student research

According to the school’s graduation criteria, a RASA student is required to do at least one piece of research as well as to write a report, present a poster together with an oral presentation. In addition, such research must be published in a RASA’s journal or other academic journals. It is, therefore, necessary that a RASA teacher allocates a period of time, not less than 6 hours per week, to give advice on student’s research.

6

4. Be a class advisor

RASA has 12 classes. Each class is mentored by 2 advisory teachers i.e. 24 advisory teachers are needed in total. Therefore, a RASA teacher must allocate at least 1 hour per week for students under their supervision.

1

5. Run learner development programs

According to the school’s graduation criteria, a RASA student is required to participate in learner development programs to meet a minimum specified criterion. Therefore, a RASA teacher must allocate a period of at least 1 hour per week to run and jointly run learner development programs and other activities of the school.

1

6. Prepare for classroom teaching, develop teaching materials, develop learner assessment tools, engage in self development, and do research.

Each RASA student is regarded as gifted and has high ability to learn and understand rapidly and deeply, and inherently having higher motivation to learn more than ordinary students. A RASA teacher, thus, must spend times to study and research in order to properly prepare for his/her teaching as well as to develop his/her teaching materials and learner assessment tools. The efforts are to provide learning and teaching activities that are challenging and responsive to student’s potential and capability.

Additionally, a RASA teacher should allocate a set of time for self development, for self updating on academic advancement, and for doing research both in class and in his/her own fields of teaching in order to enhance efficiency and effectiveness in performing his/her duty.

On the average, a RASA teacher must spend approximately 9 hours per week on above tasks and activities.

9

RASA Teacher’s Role and Responsibility

Hour (s)/Week

7. Assessment, feedbacks and comments on student assignments and homework, including academic advisory role.

Assignments and homework assigned to gifted RASA students must be more challenging and sophisticated in terms of quantity and difficulty when compared to those given to ordinary students. A teacher may occasionally assign customized assignment or homework to each individual student according to his/her different potential, capability, giftedness, and interests.

Each gifted student generally has his/her own way of thinking in executing a task or deriving methods to complete his/her assignment or homework. As such, a teacher must spend more time to prepare assignments and homework to be given to students as well as paying higher attention to provide feedbacks and comments on student’s assignments and homework. More importantly, a teacher must be able to explain to individual student because each student would generally apply different methods to complete his/her assignments and homework.

In addition, a gifted student in general is more likely to study and learn by himself/herself, thus would often bring what he/she is curious about and those which have been encountering for consultation with teachers in person.

A RASA teacher is required to dedicate about 3/4 of teaching time or about 9 hours per week to support students on this task.

9

Total

40

2. Qualification and Competency

In addition to facilitating the teaching and learning activities with an ultimate aim at enhancing student’s potentiality and capability in academic dimension, a RASA teacher plays important roles in embedding RASA’s will and aspiration into student’s individuality; encouraging a student to grow a spirit of a good researcher, an inventor and an innovator; inspiring each student to be a philosopher, thinker, and creator of the country; and strengthening student’s goodness, ethic, public consciousness, scientific mind, dedication to the society and the nation, self awareness, and the ability to properly taking good care of one’s health and hygiene.

RASA teacher should have additional qualifications and competency to those generally possessed by average teachers.

1) Good proficiency in English language. At RASA, learning and teaching activities as well as teaching materials, books, and media are mainly provided in English. Therefore, a RASA teacher should be equipped with English language capability, in addition to specialized knowledge and insight in his/her teaching disciplines.
2) Have knowledge, understanding, believe and faith in RASA’s ideology and goal for student development.
3) Be committed to duties as a teacher, possess good teacher personality and characteristics, and is in excellent mental health.
4) Have knowledge and understanding in education psychology, learning psychology and science of teaching. Be able to create and launch proper learning and teaching activities for gifted student in math and science with an aim to shape up student’s spirit and mindset according to RASA’s aspiration and goal.
5) Be able to build a network as well as to acquire collaborations and supports from local and international academic institutions, research centers and other organizations from both public and private sectors.
6) Possesses characters of an academician who values life-long learning and is enthusiastic about searching for information and knowledge, particularly relating to science and technology advancement. Those requirements include the search for information on education for gifted student in math and science, which are published in different media in both Thai and English.
7) Be at a very high level of proficiency in applying information and communication technology (ICT) for information searching to be used in teaching and learning
8) Have a superior knowledge in his/her teaching discipline; hold at least a master’s degree in his/her teaching discipline. Having experience in research or completed a degree through a thesis program when studied at a master or a doctoral level; and be able to provide advices and consultation to student’s research.
9) Be able to occasionally work overtime on weekdays or weekends or holidays as necessary in order to develop his/her skills and capabilities and to launch activities/programs to foster students to reach full potential, according to RASA’s ideology and goals.

Benefits: Similar to PTT staff members

Rayong Science Academy (RASA) Teacher’s monthly salary

Education Level

monthly Salary

Doctoral Degree

55,000 Baht

Master’s Degree

42,500 Baht

Bachelor’s Degree

30,000 Baht

วิธีการสมัครงาน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA) :

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารและหลักฐานมายัง
โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก
สำนักงาน SCI 1st FRC (ตรงข้าม Amazon Embrace)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ติดต่อ: สุนันท์ ธรรมเถกิงกิจ
อีเมล์: sunan.t@pttplc.com

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
เว็บไซต์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง (RASA) คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments