กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, (7 – 11 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,ช่างเครื่องกล,ช่างไฟฟ้า,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,110-15,960
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: พิษณุโลก
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เขต 2)
อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อให้งานที่ทำถูกต้องตามระเบียบราชการ
2. งานการเงินและบัญชี พัสดุ
3. งานแผนงาน งบประมาณ และติดตามผลประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า (เขต 2)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ตรวจ ทดสอบ ซ่อมประกอบ ดัดแปลง แก้ไขและติดตั้งงานไฟฟ้า หรือ
2. บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย


ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องกล (เขต 2)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเครื่องกล, ทางช่างกลโรงงาน, ทางช่างยนต์, ทางช่างกลโลหะ, ทางช่างโลหะ, ทางยานยนต์, ทางเครื่องกล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. งานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือกลโรงงาน เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น
2. งานสร้างชิ้นส่วนและประกอบเครื่องมือจักรกลเกษตร หรือ
3. งานทดสอบ สาธิต เผยแพร่ เครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
4. งานสำรวจรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตร หรือ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 2)
อัตราเงินเดือน : 9,110 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างโต้ตอบบันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ รวบรวมข้อมูล และสถิติ การรวมรวม ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสาร
ทางราชการ การเก็บรักษา การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมประชุม เป็นต้น ติดต่อประสานงาน จัดทำทะเบียน
ยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ การดำเนินงาน ซ่อมบำรุงยานพาหนะ และการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง จำหน่ายยานพาหนะ
ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 2)
อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การบัญชี และงบประมาณ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 – 11 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 17 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments