กรมทหารพรานที่ 49 เปิดรับสมัครสอบ  อาสาสมัครทหารพรานชาย ( – ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทหารพรานที่ 49 เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาสาสมัครทหารพรานชาย
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: ยะลา(ระนอง)
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เอกสารหมายเลข 1 รายละเอียดการรับสมัคร อส.ทพ.ชาย
กองทัพภาคที่ 4 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาย กรมทหารพรานที่ 49 ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดตั้งหน่วยใหม่ มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ อ.เมือง จ.ระนอง (ในระยะแรก ปฏิบัติราชการสนามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวนหลายอัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร(ชาย)
1.1 เป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน อายุตั้งแต่ 18 ปี – ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.2 มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
1.3 ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. ขนาดรอบอก 76/79 ซม. ขึ้นไป
1.4 มีความรู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
1.5 มีความสมัครใจที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1.6ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งจำหน่ายหรือเสพ โดยเด็ดขาด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. เอกสารประกอบการสมัคร ( อย่างละ 2 ฉบับ/ชุด )
2.1 ใบสมัครผู้อาสาสมัครไปปฏิบัติราชการในหน่วยทหารพราน ( ติดรูปถ่าย )
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา )
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ( ผู้สมัคร, บิดา, มารดา )
2.4 สำเนามรณบัตรกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต
2.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ( ถ้ามี )
2.6 สำเนาวุฒิการศึกษา
2.7 กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ( แบบ สด.8 )
2.8 กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก ( แบบ สด.43 )
2.9 กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ( อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 20 ปี ) สำเนาใบสำคัญ ( แบบ สด.9 )
2.10 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ ( โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ )
2.11 รูปถ่าย ขนาด 3 x 4 ซม. จำนวน 4 รูป

3. กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
– ผู้ประสงค์ที่จะสมัครให้กรอกใบสมัครตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร(จำนวน 2 ชุด ) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง กรมทหารพรานที่49 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ว.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140 หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 7329 – 9901 ( กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้มาด้วย)

4. ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม โทร., 087 – 8971183 ส.ท.ศิริศิลป์ ศรีอุไร , 088 – 7042879ส.ต.นวพล พันวัน 

วิธีการสมัครงาน  กรมทหารพรานที่ 49 :

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง กรมทหารพรานที่49 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ว.ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95140

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments