งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (10 – 31 ต.ค. 2556)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,200-14,630
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางสถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การคำนวณค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนจัดทำสถิติ การวางแผนงานการสุ่มตัวอย่าง การใช้สถิติในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนความแปรปรวน การใช้สถิติในการดำเนินงานวิจัย งานประเมินผล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าทางสถิติ การประมวลผลข้อมูล การศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนางานทางด้านสถิติข้อมูล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การแก้ไขปัญหาทางสถิติ การทำความเห็น
สรุปรายงาน เสนอแนะในงานด้านสถิติ เป็นวิทยากรฝึกอบรมและบรรยายในวิชาการและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล การจัดทำเอกสารวิชาการ คู่มือในงานที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินงานจัดทำสถิติข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล (โปรแกรม SPSS, โปรแกรม Microsoft Excel) การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง การจัดทำเอกสารวิชาการและคู่มือในงานที่รับผิดชอบ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญคู่จ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 หลักการบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน การเงิน และการธนาคาร


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ. แล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การบันทึกบัญชี ทำรายงานการบัญชี การตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญคู่จ่าย รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย ประจำปี ชี้แจงและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และหลักการบัญชีเบื้องต้น

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

โทร. 025793690 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร :

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 – 31 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments