มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิจัย,นักตรวจสอบภายใน,ครูการศึกษาพิเศษ (25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิจัย,นักตรวจสอบภายใน,ครูการศึกษาพิเศษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,960-19,680
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร

ชื่อตำแหน่ง : ครูการศึกษาพิเศษ ประจำงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ สังกัด สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

2.มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษามือในงานวิชาการได้อย่างดี

3.มีประสบการณ์ในงานที่ช่วยเหลือและบริการนักศึกษาพิการในระดับอุดมศึกษามาก่อน (งานศูนย์ DSS)

5.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.เป็นล่ามภาษามือในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาให้แก้นักศึกษาพิการหูหนวก

2.ดูแลและใช้งานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์

3.ปฏิบัติงานในสำนักงาน DSS ทำโครงการต่างๆ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ

2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ

3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ด้านบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์

2.มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน

3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office,Microsoft Power Point,Microsoft Excel

4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

5.มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสารสามารถถ่ายทอดและนำเสนองานได้ดี

6.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน ด้านพัสดุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ศึกษาวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลข และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี

2.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ของมหาวิทยาลัย

3.จัดทำกระดาษทำการและรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

4.ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด

5.ร่วมดำเนินการวางแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

6.ประสานการทำงานระหว่างบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานและเป็นไปตามเป้าหมาย

7.ตรวจสอบบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้

8.ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ

2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ

3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย ประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์ สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

2.มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้าน

เทอร์โมอิเล็กทริกส์

3.มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกส์ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.มีหน้าที่เป็นนักวิจัยประจำศูนย์เทอร์โมอิเล็กทริกส์

2.มีหน้าที่จัดทำแผน โครงการ และงบประมาณของศูนย์วิจัยฯ เสนอต่อกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ

3.มีหน้าที่ขอทุนโครงการวิจัยทั้งภายในและภายนอกเพื่อมาทำวิจัย

4.มีหน้าที่สนับสนุนและบริการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์

5.พัฒนางานวิจัยด้านพลังงานทางเลือก เช่น เทอร์โมอิเล็กทริกส์ เพียโซอิเล็กทริกส์ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ตามกรอบงานวิจัยที่กรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ กำหนด

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมายจากกรรมการบริหารศูนย์วิจัยฯ
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ

2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ

3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ สอบได้


ชื่อตำแหน่ง : นักวิจัย สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราเงินเดือน : 19,680 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2.มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยเป็นนักวิจัย หรือผู้ช่วยวิจัย และมีประสบการณ์การประเมินโครงการโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน

3.มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และ SPFF/PC+ หรือ PSPP ได้เป็นอย่างดี

4.มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.การวิจัยสถาบัน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจังหวัดในกลุ่มสนุก

2.ประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ

1) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติ – ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐาน

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ทักษะ

2) ประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน – ความรู้ความสามารถการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการทดสอบปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– สมรรถนะ

3) ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน – ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ ประวัติ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความรู้ ท่วงที วาจา เชาว์ปัญญา และเจตคติ

วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน โดยการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อาคาร 10 ชั้น 4

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments