มศว เปิดรับสมัครสอบ   (บัดนี้ – ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มศว เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครนายก

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน อุดมการณ์ และภารกิจของโพธิวิชชาลัย ในฐานะ โพธิวิชชาลัยเป็นการจัดการอุดมศึกษาทางเลือก ที่ไม่ใช่อุดมศึกษากระแสหลัก จึงต้องพบกับปัญหาอุปสรรคและความยากลำบากกว่าคณะวิชาทั่วๆ ไป ดังนั้น […] อ่านต่อ» iqepi.com/11429

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4535 (บัดนี้ – 21 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4535ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4535 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4535 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสถิติ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 ทำการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1.2 สถิติพื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ และคณะต่างๆ 1.3 วิชาเอกของหลักสูตร วท.บ. สถิติ […] อ่านต่อ»iqepi.com/11428

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหารระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: 399.-/วันอัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 399 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ส่งเอกสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. ช่วยงานสารบัญและธุรการทุกอย่าง 3. พิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสาร/ถ่ายเอกสาร 4. ดูแลรับผิดชอบติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น LCD คอมพิวเตอร์ ให้กับผู้ที่มาใช้ห้องประชุมและห้องเรียนของบัณฑิตวิทยาลัยทุกห้อง 5. ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11427

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4592 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4592ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4592 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4592 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวด ล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11426

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4591 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11425

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4591 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4591ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4591 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโท 13,750 และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมไฟฟ้า คุณสมบัติ มีประสบการณ์ การทำงานวิจัย วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ข้อกำหนดภาระงาน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11424

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (1) 7 – 4619 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4619ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4619 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาศิลปะ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. สอนวิชาศิลปะ ระดับประถมต้นและประถมปลาย 2. เป็นอาจารย์ประจำชั้น หรืออาจารย์ผู้ช่วยประจำชั้น ทำหน้าที่อบรมนักเรียน ทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สมุดประจำวิชา และการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11423

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 539.-/วันอัตราว่าง: 2ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 539 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft PowerPoint , Microsoft Access และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11422

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4564 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4564ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000 อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4564 สังกัดสาขาวิช่าวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4564 สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโภชนาศาสตร์ โภชนชีวเคมี โภชนาศาสตร์ชุมชน วิทยาศาสตร์การอาหารหรือเทคโนโลยีทางอาหาร เน้นโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of […] อ่านต่อ» iqepi.com/11421

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4563 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4563ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690 – 47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4563 สังกัดสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้ทันที และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ , เทคโนโลยีชีวภาพ , อณูชีววิทยา , พันธุศาสตร์และสถิติ , ชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่น […] อ่านต่อ» iqepi.com/11420

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3483 (บัดนี้ – 19 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3483ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690-47,000อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: นครนายก ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3483 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3483 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา (ทรัพยากรน้ำ , ขนส่ง , สิ่งแวดล้อม) ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหรือใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวด ล้อม มีประสบการณ์การสอนทางด้านสาขาวิศวกรรมโยธา หรือมีประสบการณ์การทำงานวิจัย / วิชาการ หรือประสบการณ์การทำงานวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา และมีจิตสาธารณะ และ/หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11419

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 7 – 4633 (บัดนี้ – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(1) 7 – 4633 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 11,330อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4633 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4633 สังกัดงานแผนงบประมาณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ในวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Power point 1. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ 3. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 4. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11418

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4532 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4532ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4532 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4532 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11439

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 1987 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 1987ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1987 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานสอน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11438

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4626 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4626ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4626 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4626 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office (โดยเฉพาะ Excel และ Access) 3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ทำการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11437

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4624 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4624ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4624 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4624 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 5. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ทำการสอนรายวิชาพื้นฐานศิลปะ (ดนตรีไทย) วิชาเลือกเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11436

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4594 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4594ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4594 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4594 สังกัดสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับวุฒิปริญญาเอกหรือวุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษา ต่อในระดับปริญญาเอก ในกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ (ด้านการออกแบบเพื่อการแสดง/นฤมิตรศิลป์) […] อ่านต่อ» iqepi.com/11435

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4593 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4593 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 15,000-47,000 อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4593 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4593 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 – 47,000 บาท วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบแฟชั่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11434

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (8) 7 – 3723 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (8) 7 – 3723 สังกัดโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลินิก คณะแพทยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร พณิชยการ บริหารธุรกิจ 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 3. พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที 4. ปฏิบัติงานโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก […] อ่านต่อ» iqepi.com/11433

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 16,360-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2371 และ (1) 7 – 4603 สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2371 สังกัดสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4603 สังกัดสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ […] อ่านต่อ» iqepi.com/11432

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4625 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4625ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,690อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4625 สังกัดโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4625 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 21,690 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ 4. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 5. มีความสามารถในการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และมีความเชี่ยวชาญด้านกีฬา 6. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 7. ผู้ชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) […] อ่านต่อ» iqepi.com/11431

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 15,000อัตราว่าง: 1ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1909 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1909 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ดูแล server ของคณะวิทยาศาสตร์ 2. ดูแลและจัดทำ Website ของคณะวิทยาศาสตร์และสำนักงานคณบดี 3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บุคลากรของคณะได้ 4. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 5. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11430

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4534 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4533ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4533 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4533 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรืออุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม หรือ Garment merchandising หรือ Garment industry หรือ Garment quality control หรือ Textile design , fashion and management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term […] อ่านต่อ» iqepi.com/11448

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4587 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4569ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4569 สังกัด คณะพลศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4569 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก และอยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน ๓ ปี […] อ่านต่อ» iqepi.com/11446

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4537 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4583ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4583 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4583 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สายสนับสนุนวิชาการ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาสัตววิทยาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นอนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11444

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4589 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2477, (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2477 , (1) 7 – 3736 และ (1) 7 – 4068 สังกัดศูนย์ภาษา (สาขาภาษานานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11442

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4585 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4579ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4579 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4579 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคณิตศาสตรศึกษา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 ทำการสอนที่ มศว องครักษ์ เป็นอันดับแรก และ มศว ประสานมิตร 1.2 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ 1.3 วิชาเอกเลือกบังคับของหลักสูตร กศ.บ.คณิตศาสตร์ อย่างน้อย 2 วิชา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11440

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 2416 และ (1) 7 – 3573 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 และตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 2851 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2851 ตำแหน่งที่ 2 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2855 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง อัตราเงินเดือน ตำแหน่งที่ 1 16,360 บาท ตำแหน่งที่ 2 13,020 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […] อ่านต่อ» iqepi.com/11458

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4570 (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4568ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4568 สังกัดคณะพลศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4568 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา (หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) อัตราเงินเดือน 1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท 2 วุฒิปริญญาโทกำลังศึกษาปริญญาเอก 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพลศึกษา หรือ 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาพลศึกษา และ อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี […] อ่านต่อ» iqepi.com/11456

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4567 (บัดนี้ – 20 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4586 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4586 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานพิมพ์หนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ 2. จัดเก็บสถิติข้อมูลเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน 3. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ลิฟต์ ครื่องปรับอากาศ ปั้มน้ำ และสัญญาณอัคคีภัย อาคาร 10 อาคาร 15 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11454

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4584 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4581ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4581 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4581 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 สามารถไปปฏิบัติงานสอนที่องครักษ์ได้ 1.2 ภาระงานสอน ขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง หรือเทียบเท่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยสามารถสอนในราย วิชาชีวเคมี ปฏิบัติการชีวเคมี และวิชาเลือกที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 1.3 สอนรายวิชาเคมีพื้นฐาน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11452

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 4580 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 4536ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: 30,400อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4536 คณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4536 สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางฟิสิกส์ (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน ภาระงานสอนขั้นต่ำตามชั่วโมงปฏิบัติงานจริง ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยต้องมีความสามารถในการ 1.1 สอนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1.2 สอนวิชาแกนของสาขาฟิสิกส์ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 1.3 ควบคุมโครงงานหรือโครงการวิจัย หลักสูตร (วท.บ. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11450

มศว เปิดรับสมัครสอบ  กวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 2736 (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4549 สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11468

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักบริหารทั่วไป (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักบริหารทั่วไป ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ศูนย์บริการวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สนใจสมัครที่อาคารบริการ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (300 ล้าน) ชั้น 15 วันเวลาราชการ ติดต่อคุณธัญวรัตม์ 02-6495000 ต่อ 1-1029 ,02-2595511 อ่านต่อ» iqepi.com/11466

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้จัดการ (บัดนี้ – ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280ระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0280 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง (ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่หอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์) อัตราเงินเดือน 10,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้นทางเกษตรกรรม ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. กิจกรรมบริการ 1.1 บริการยืมทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท 1.2 บริการคืนทรัพยากรห้องสมุดทุกประเภท 1.3 บริการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาในการใช้ห้องสมุด 1.4 บริการยืมระหว่างหน่วยงานห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัย (Inter-Campus […] อ่านต่อ» iqepi.com/11463

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 (บัดนี้ – 4 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 4548 สังกัดกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4548 สังกัดงานรายงานและเผยแพร่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถ ทางคอมพิวเตอร์ในการใช้โปรแกรม Microsoft […] อ่านต่อ» iqepi.com/11462

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556สอบวันที่:   2556ประกาศผลสอบ:   2556 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!! เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่ อ่านต่อ» iqepi.com/11461

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 5 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม.10110 สอบถามโทร.02-260-0123 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30น.) โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556 อ่านต่อ» iqepi.com/11460

 

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 0178 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0178 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ) อัตราเงินเดือน 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ด้านการให้คำปรึกษา 1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว 1.2 จัดบริการทดสอบทางจิตวิทยา 1.3 […] อ่านต่อ» iqepi.com/11479

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 4672 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4672 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท (Microsoft office และโปรแกรมกราฟฟิก) ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานบริหารงานบุคคล 1.1 ดูแลสัญญาจ้างพนักงาน 1.2 ดำเนินงานประเมินพนักงานที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน 1.3 จัดทำแบบฟอร์ม ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน […] อ่านต่อ» iqepi.com/11478

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 (1 – 31 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956ระดับการศึกษา: ปวส.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2527 และ (2) 7 – 0956 สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2527 สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0956 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 13,020 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร […] อ่านต่อ» iqepi.com/11477

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 (บัดนี้ – 27 ก.ย. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664ระดับการศึกษา: อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4664 สังกัดสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจซึ่งศึกษาวิชาบัญชีหรือสาขาอื่นที่ที่เกี่ยวข้อง 1. มีความรู้ในวิชาการพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 4. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11476

มศว เปิดรับสมัครสอบ  บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: บุคลากร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 4ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งที่ 1 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4011 ตำแหน่งที่ 2 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4628 ตำแหน่งที่ 3 บุคลากร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4670 ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4671 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน 16,360 บาท […] อ่านต่อ» iqepi.com/11475

มศว เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 (23 ก.ย. – 23 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349ระดับการศึกษา: ปวช.  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1349 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน อัตราเงินเดือน 10,670 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และภาษาอย่างเหมาะสมแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับวิชาชีพ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนในการผลิตเอกสารต่างๆ 2. การจัดทำเอกสารงานราชการ 3. การทำลายเอกสาร 4. การจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11474

มศว เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ (1) 7 – 3481 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: อาจารย์ (1) 7 – 3481ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3481 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3481 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ , วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ภาระงานสอน 1.1 การบรรยายและการสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน/วิชาเอกในหลักสูตร 1.2 การสอนปฏิบัติวิชาพื้นฐาน ทั้งที่ประสานมิตรและองครักษ์ 1.3 การสอนวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1.4 ควบคุมโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3 โครงการต่อปีการศึกษา […] อ่านต่อ» iqepi.com/11473

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: 16,360อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 1486 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1486 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง 2. มีความสามารถในการร่างเอกสาร โต้ตอบจดหมายหรือหนังสือราชการต่างๆ ได้ 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft […] อ่านต่อ» iqepi.com/11472

มศว เปิดรับสมัครสอบ  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 (23 ก.ย. – 22 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (1) 7 – 4630 สังกัดกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4630 สังกัดงานแนะแนวให้คำปรึกษา กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร) อัตราเงินเดือน 21,420 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาคลินิก 3. ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาหรือฝึกอบรมด้านจิตวิทยา ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ด้านการให้คำปรึกษา 1.1 จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและด้านอื่นๆ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ สังคมและส่วนตัว […] อ่านต่อ»iqepi.com/11471

มศว เปิดรับสมัครสอบ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 (บัดนี้ – 16 ต.ค. 2556)

มศว เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: ปฏิบัติงานที่: ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2014 สังกัดคณะพลศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2014 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 3. มีทักษะการติดต่อประสานงาน และมีบุคลิกภาพดี 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 2. […] อ่านต่อ» iqepi.com/11470

วิธีการสมัครงาน  มศว :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มศว คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments