มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ  อาจารย์ภาษาไทย(1)7-4573,(1)7-4574และ(1)7-4575 (บัดนี้ – 9 ต.ค. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: อาจารย์ภาษาไทย(1)7-4573,(1)7-4574และ(1)7-4575
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 21,420-30,400
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4573 , (1) 7 – 4574 และ (1) 7 – 4575 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์
เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4573 , (1) 7 – 4574 และ (1) 7 – 4575
สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์
(หมายเหตุ กรณีกำลังศึกษาปริญญาเอก บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติงานสอน) หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จะได้รับการบรรจุเป็นตำแหน่งอาจารย์ ตามข้อที่ 5 เงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย)

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
2 วุฒิปริญญาโท 21,420 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (ต้องจบปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย) หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์ /วิทยานิพนธ์ และต้องสำเร็จการศึกษา ภายใน 3 ปี (ต้องจบปริญญาตรี สาขาภาษาไทย หรือการสอนภาษาไทย)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ภาระงานสอน
1.1 สอนรายวิชาต่างๆ ในระดับปริญญาตรีหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาไทย) กศ.บ. (ภาษาไทย) และระดับปริญญาโทหลักสูตร ศศ.ม. (ภาษาไทย) ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 12 ชั่วโมง
1.2 สามารถเดินทางไปสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ได้ (สัปดาห์ละอย่างน้อย 1 วันทำการ)
1.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในระดับปริญญาตรี และหรือปริญญาโท
1.4 เป็นกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์ / ปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
1.5 เป็นอาจารย์นิเทศการสอนและการฝึกงานของนิสิตตามที่ภาควิชากำหนด
1.6 ปฏิบัติงานสอนในหลักสูตร / โครงการอื่นๆ ตามที่ภาควิชามอบหมาย
2. งานผลิตผลงานวิชาการ
2.1 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.2 ตำรา หรือหนังสือที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่เทียบได้กับงานวิจัย ตามข้อ 1 ปีละหนึ่งรายการ หรือ
2.4 บทความวิชาการ ปีละสองรายการ
3. งานบริการวิชาการ
3.1 จัดโครงการหรือกิจกรรมวิชาการแก่นิสิตเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ปลูกฝังจิตสำนึกการรักษ์ภาษาไทย
3.2 ร่วมกิจกรรมโครงการวิชาการและโครงการต่างๆ ที่ภาควิชาดำเนินการ
3.3 เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ของนิสิต
3.4 งานประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาการและคณะ
4. งานอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัย คณะ และภาควิชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.).ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217 โทร.02-649-5543

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

วิธีการสมัครงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ.สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคาร 2 ห้อง 217

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments