สรอ.(สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) เปิดรับสมัครสอบ  ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล,วิศวกรซอฟต์แวร์,วิศวกรระบบ,ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้จัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์,ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ,วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ,สถาปนิกอาวุโส ( – -ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สรอ.(สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล,วิศวกรซอฟต์แวร์,วิศวกรระบบ,ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ,ผู้จัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์,ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ,วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ,สถาปนิกอาวุโส
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่:

สถาปนิกส์องค์กรอาวุโส สมัครงานคลิกที่นี่

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25 – 40 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี /โท วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทักษะความชำนาญ (Skill) มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ มีทักษะในการค้นหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และข้อดีข้อเสีย สรุปข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการนำเสนอ การออกแบบเอกสารและรายงานต่างๆ ได้ สามารถใช้ Ms word/Excel/power point เป็นอย่างดี สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) ทบทวนและร่วมจัดทำนโยบายสำหรับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาแนวโน้มและเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ กฏหมาย เทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาวิจัยและจัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม จัดทำ และปรับปรุงการออกแบบสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร เช่น สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจ ด้านระบบสารสนเทศ ด้านข้อมูล ด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์และจัดเตรียมแนวทางการพัฒนาอันดับของประเทศในการจัดอันดับ e-Government


ผู้จัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สมัครงานคลิกที่นี่

คุณสมบัติตามตำแหน่ง :(Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ -สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี – สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี -สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 1 ปี ประสบการณ์ : – มีประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี ทักษะ ความชำนาญ:(Skill) มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของส่วนงาน มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก มีทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและตัดสินใจในกรณีต่างๆ ในภารกิจของส่วนงานได้ มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility) บริหารจัดการงานด้านการศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วางแผน วิเคราะห์ พิจารณา และทบทวนนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม ศึกษา และค้นคว้าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิศวกรระบบ สมัครงานคลิกที่นี่

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 23 – 30 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการ (Unix, Linux) หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี ทักษะ ความชำนาญ : (Skill) การติดตั้ง ปรับแต่ง เพิ่มความปลอดภัย (Security) และใช้งานระบบปฏิบัติการแบบยูนิกส์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ บนเครื่องแม่ข่าย การเลือกใช้และทดสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความชำนาญในการติดตั้งและปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการต่างๆ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เช่น Web Server, Directory Server, Database Server เป็นต้น มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการดูแลอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถวางแผนการจัดการรวมถึงสามารถรับมือสถานการณ์ความกดดันที่เกิดขึ้นได้ สามารถแก้ไขปัญหาและจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility) ดูแลเครื่องที่ใช้เป็นระบบให้บริการ และระบบให้บริการอื่นๆ ภายในส่วนฯ เช่น Web Server, Database Server, Directory Server เป็นต้น ดูแลระบบเครือข่ายภายในส่วนฯ รวมไปถึงอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของระบบให้บริการ เช่น ระบบ IDS, VA, Firewall เป็นต้น รวมทั้งรายงานผลหากพบสิ่งที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของระบบให้บริการ ดูแลระบบบันทึกเหตุการณ์ (Syslog System) ของระบบให้บริการ ดูแลระบบสำรองข้อมูลของระบบให้บริการ ดูแลการบำรุงรักษาห้องเครื่องของระบบให้บริการ กำหนดมาตรฐาน กระบวนการด้านความมั่นคงปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความมั่นคงปลอดภัยของส่วน ทดสอบการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องให้บริการต่างๆ ดูแลระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) เสมอ และตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ


วิศวกรซอฟต์แวร์ สมัครงานคลิกที่นี่
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification) เพศ: ชาย/หญิง อายุ : 23 – 35ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์: มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0 – 2 ปี ทักษะ ความชำนาญ:(Skill) 1. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น PHP, ASP.NET,ASP, Java, C# 2. การเขียนโปรแกรมติดต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL 3. การทำความเข้าใจ และเขียนโปรแกรมที่กำหนดโดยเอกสาร/แผนภูมิการวิเคราะห์และออกแบบระบบต่างๆ เช่น ERD หรือ DFD 4. การติดตั้ง (Install) และตั้งค่า (Configure) ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบปฏิบัติการ (อาทิเช่น Windows, Linux)ระบบฐานข้อมูล (อาทิเช่น SQL Server, MySQL) ระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ (อาทิเช่น IIS, Apache, Tomcat) หน้าที่ความรับผิดชอบ: (Responsibililty) 1. พัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำหน้าจอ/ฐานข้อมูลเพื่อรองรับโปรแกรมที่ต้องจัดทำ 3. ติดตั้ง (Install) และตั้งค่า (Configure) ระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของโปรแกรม 4. ติดตั้งโปรแกรมที่พัฒนา ณ Deployment Environment ได้ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากการติดตั้ง 5. ให้การสนับสนุนลูกค้าในการใช้งานโปรแกรมของตน ให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมของตน


วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สมัครงานคลิกที่นี่

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยากรคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : – ด้านการดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่าย เช่น Linux, Windowsมาไม่น้อยกว่า 4 ปี – การบริหารจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบ Web, Mail มาไม่น้อยกว่า 2 ปี – มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทักษะ ความชำนาญ : (Skill) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของระบบ internet เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศ เช่น ระบบปฏิบัติการ, ระบบปฏิบัติการ, ระบบเครือข่าย มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility) ปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 20000, ISO 27000 แก้ไขปัญหาและนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของส่วนงาน


ผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ สมัครงานคลิกที่นี่
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท เอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT MIS) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :
มีประสบการณ์ในระดับบริหารหรือหัวหน้างานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการ (Project Management) ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารโครงการขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือเอกชน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ
มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 9001:2008, และ ISO/IEC 27001:2005

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ทักษะ ความชำนาญ (Skill)
มีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดี
มีทักษะความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น Network, System, Application และ Security เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการศึกษา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
มีทักษะความชำนาญในฐานะเป็นที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำแนวทางการบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
มีทักษะความชำนาญในด้านการบริหารโครงการ (Project Management)
Project Integration Management
Project Scope Management
Project Risk Management
Project Time Management
Project Cost Management
Human Resource Management
Quality Management

มีทักษะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ
มีทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนักงานฯ ในการสร้างสัมพันธภาพและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรกนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)
บริหารจัดการส่วนบริหารโครงการ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการกำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีของส่วนที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Department’s KPI and Strategic Planning)
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ แผนการปฏิบัติงาน และเกณฑ์การวัดผลประจำปีภายในส่วน (Department’s Management Planning)
เป็นตัวแทนของสำนักงานฯ ในการสร้างสัมพันธ์ภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับส่วนงานต่างๆ สำรวจสถานภาพปัจจุบันของระบบงานสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ วิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัดต่างๆ พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับส่วนงานต่างๆ ในการกำหนดแผนการบริหารการดำเนินโครงการ (Project Master Plan)
ติดตามสถานะ และควบคุมการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงาน และแผนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานฯ


ผู้จัดการส่วนงานพัฒนามาตรฐานระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สมัครงานคลิกที่นี่
คุณสมบัติตามตำแหน่ง :(Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ -สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี – สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 3 ปี -สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือบริหารไม่ต่ำกว่า 1 ปี ประสบการณ์ : – มีประสบการณ์ในการจัดทำนโยบาย กรอบแนวทาง หรือมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี – มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี ทักษะ ความชำนาญ:(Skill) มีทักษะในการประสานงาน สร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมอง หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการตามภารกิจของส่วนงาน มีความสนใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มต่างๆ ของโลก มีทักษะในการคิดวางแผนบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานของส่วนงานที่รับผิดชอบได้ มีทักษะในการเจรจาต่อรองและตัดสินใจในกรณีต่างๆ ในภารกิจของส่วนงานได้ มีทักษะในการสื่อสาร อธิบาย และให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Responsibility) บริหารจัดการงานด้านการศึกษา วิจัย และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ วางแผน วิเคราะห์ พิจารณา และทบทวนนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ติดตาม ศึกษา และค้นคว้าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรอบแนวทางการดำเนินงานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานระบบและความมั่นคงปลอดภัยรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครงานคลิกที่นี่
คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification) เพศ : ชาย/หญิง อายุ : 25ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ :- ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้าน Presale IT Solution ในด้าน Network หรือ Security หรือ System (เช่น Database, Operating System, E-Mail, CMS, Directory Services, Etc.) หรือ Application หรือการทำงานในลักษณะ System Integration (Hardware, Software, network, application ) ทักษะ ความชำนาญ (Skill) มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน IT Solution ทางด้าน network หรือ Security หรือ System(เช่นDatabase, Operating System, E-Mail, CMS, Directory Services, Etc.) หรือ Application หรือ Software Tool ต่างๆ หรือด้าน System Integration (Hardware, Software, network, application ) เป็นต้น มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศได้ มีความสามารถในการคัดเลือก Solution/Technology ที่เหมาะสมกับความต้องการได้ มีทักษะในการเขียนเอกสารทางเทคนิคด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีทักษะการออกแบบและความรู้ในด้านเทคโนโลยี หรือ IT Solution มีทักษะในการสื่อสารนำเสนองานด้าน (Presentation) และทำงานภายใต้สถานการณ์ความกดดันได้เป็นอย่างดี หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility) มีความรู้ในเทคโนโลยีของระบบเครือข่าย หรือ ระบบสารสนเทศต่างๆ ด้านการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายได้ มีความรู้ในเทคโนโลยีของระบบเครือข่าย หรือ ระบบสารสนเทศต่างๆ ด้านการวิเคราะห์ และ ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายได้ มีทักษะและความรู้ในเทคโนโลยีของระบบ Servers, Services ต่างๆ เช่น E-Mail, Portal,Directory Services, Etc มีทักษะในการเขียนเอกสารทางเทคนิคด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย และ ระบบสารสนเทศต่างๆ มีทักษะในการสื่อสาร อธิบายและให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ทีมงานที่เกี่ยวข้อง มีทักษะและความรู้ในเทคโนโลยีและตลาดของอุปกรณ์สารสนเทศ และ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป มีทักษะในการออกแบบ Solution การเลือกอุปกรณ์สารสนเทศและซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับโครงการได้


ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สมัครงานคลิกที่นี่

คุณสมบัติตามตำแหน่ง (Job Qualification)
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี/โท ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือพัฒนาองค์กร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :
ประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้ชำนาญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 5 ปี
ประสบการณ์ด้านการบริหาร งาน HRM/HRD อย่างน้อย 2 ปี
ทักษะ ความชำนาญ :
มีความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนา การออกแบบ Training road map การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผลลัพธ์จากการจัดการเรียนรู้
มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคนสมัยใหม่ เช่น Talent Management , career pat
มีทักษะด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Word Excel PowerPoint ในระดับ advance
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
มีทัศนะคติเชิงบวก กล้าตัดสินใจ รักการเปลี่ยนแปลง
มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 270001

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากร
  • เข้าใจและสื่อสารแผนปฏิบัติงานของส่วนที่ตนรับผิดชอบให้แก่ทีมงาน รวมทั้งเอาใจใส่ ติดตามความคืบหน้า ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
  • กำหนดมาตรฐานงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของส่วนงานภายใต้การดูแล รวมทั้งกระตุ้นทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการพัฒนาระบบงาน ขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดงานต่างๆ ในส่วนงานได้
  • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ สร้างทางเลือกใหม่ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
  • ตรวจสอบ ติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนงาน
     

             ติดต่อ ฝ่าย HR สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)
ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : (+66) 0 2612 6000 ต่อ 2204วิธีการสมัครงาน  สรอ.(สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์) :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

เปิดรับสมัครตั้งแต่: – -ไม่ระบุวันสิ้นสุด – 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments