กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเกษตร (16 – 20 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการเกษตร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
1. ช่วยงานนักวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธูหม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อนเพื่อผลิตไข่ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
4. ช่วยนักวิชาการ ด้านการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ ความชำนาญในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การผลิตไข่ไหม 2. มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในด้านการเกษตร 3. ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการเกษตร 4. ความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การบริหารจัดการด้านหม่อนไหม
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบข้อเขียน (70 คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ

วิธีการประเมิน : –

– สมรรถนะ
การประเมินคุณลักษณะ 1. มนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม 2. การติดต่อสื่อสาร 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปฏิภาณไหวพริบ 4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการประเมิน : โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน)
เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนสมรรถนะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนสมรรถนะความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสมรรถนะที่ 1 – 2 มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า ถ้าได้เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

โทร.053114097

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมหม่อนไหม :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ 339 หมู่ที่ 12 ต.หนองคาย อ.หางดง เชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 20 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.ย. 2556
สอบวันที่: 26 ก.ย. 2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments