มศว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ  ครูผู้ช่วย (บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 15,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่:

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 5 อัตรา สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ตำแหน่งที่ 1 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3580
ตำแหน่งที่ 2 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4555
ตำแหน่งที่ 3 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4556
ตำแหน่งที่ 4 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4557
ตำแหน่งที่ 5 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4558
สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาโท 13,750 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,250 บาท
2 วุฒิปริญญาตรี 11,330 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 3,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ 1 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3580
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 2 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4555
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ สังคมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 3 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4556
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านศิลปศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม การออกแบบและมัลติมีเดีย และมี ใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 4 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4557
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านสุขศึกษา พลศึกษา พลานามัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

ตำแหน่งที่ 5 ครูผู้ช่วยสอน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4558
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านการงานอาชีพ วิชาชีพเฉพาะ การเกษตร โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับอาชีพระดับท้องถิ่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรือจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** ติดต่อขอดูได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด 02-6495000 ต่อ 21028**

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล
 

วิธีการสมัครงาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :

รับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 อำเภอองครักษ์ ตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร  2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments