สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ (4 – 10 ก.ย. 2556)


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.  
อัตราเงินเดือน: 12,240
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อ่างทอง

ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ(สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง)
อัตราเงินเดือน : 12240 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลสถิติ
2. งานทะเบียนเอกสาร รวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม
3. ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 1. มีความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม เช่น งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานพิมพ์เอกสารราชการและบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 4. มีความสามารถในการการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 5. มีทักษะในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม 7. มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– ทักษะ
สมรรถนะ คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การวางแผนปฎิบัติงาน มีความรับผิดชอบมีความอดทน เสียสละ มีความคิดริเริ่ม และมีปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 10 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments